35CrMo garyndy polat turba

Gysga düşündiriş:

Önümiň spesifikasiýasy:

Polat turbanyň daşky diametri 20-426

Polat turbanyň galyňlygy 20-426

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Mysal üçin, 40Cr..

Steel Polatdaky esasy garyndy elementleri, käbir mikro garyndy elementlerinden başga, köplenç birnäçe göterim bilen aňladylýar.Ortaça garyndy mazmuny 1,5% -den az bolanda, diňe polat belgisinde diňe element nyşany bellenýär, ýöne mazmuny däl.Şeýle-de bolsa, aýratyn ýagdaýlarda bulaşdyrmak aňsat, “12 ″” belgisi “12CrMoV” we “12Cr1MoV” ýaly polat belgisinden soň bellik edilip bilner, öňki hrom mukdary 0,4-0,6%, ikinjisi bolsa 0,9-1.2%.Galan hemme zat birmeňzeş.Haçan-da ortaça garyjy elementiň mazmuny ≥1.5%, ≥2.5%, ≥3.5% …… “bolanda, element nyşany mazmundan soň bellik edilmeli, 2, 3, 4 …… we ş.m. hökmünde görkezilip bilner. Mysal üçin, 18Cr2Ni4WA.

Van Wanadiý V, titanium Ti, alýumin AL, bor B we polatdaky seýrek toprak RE ýaly garyndy elementleri mikro-garyndy elementlerine degişlidir.Mazmuny gaty pes bolsa-da, polat belgisinde bellik edilmelidir.Mysal üçin, 20MnVB polatdan.Wanadim 0.07-0,12%, bor 0,001-0.005%.

General umumy ýokary hilli polatdan tapawutlandyrmak üçin ýokary derejeli poladyň polat sanynyň soňuna “A” goşulmaly.

⑤ purposeörite maksatly garyndy gurluş polat, polat belginiň prefiksi (ýa-da goşulma) polat nyşanynyň maksadyny görkezýär.Mysal üçin, nurbatlary aýlamak üçin ýörite ulanylýan 30CrMnSi polat ML30CrMnSi hökmünde aňladylýar.

Garyndy turbanyň we bökdençsiz turbanyň ikisiniňem gatnaşygy we tapawudy bar, bulaşdyryp bolmaz.

Garyndy turbasy, adynyň görkezişi ýaly garyndy turbadan ýasalandygyny kesgitlemek üçin önümçilik materialyna (ýagny material) laýyklykda polat turbadyr;Üznüksiz turba, kesgitlemek üçin önümçilik prosesine laýyklykda (bökdençsiz) polat turbadyr, bökdençsiz turbadan tapawutly kebşirlenen turba, şol sanda göni tikilen kebşirlenen turba we spiral turba.

Önümçilik tehnologiýasy:

1, → ammar

2. Sowuk çyzylan (togalanan) bökdençsiz polat turba: tegelek turba boş → ýyladyş → perforasiýa → sözbaşy → annealing → duzlamak → ýaglamak (mis örtük) → köp pasly sowuk çyzgy (sowuk togalanmak) → boş turba → ýylylyk bejergisi → tekizlemek → gidrostatik synag (gözden geçirmek) → markirlemek → saklamak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler