Biz hakda

Qingdao Zhongyi Steel Co., Ltd.

Işewürlik

ilki bilen hil, ilki bilen abraý, ilki bilen dogruçyllyk, jemgyýete ýokary hilli önümleriň her görnüşini maslahat beriň we ähli pudaklara hyzmat ediň.

Hyzmat

Qualityokary hilli polat turbalary we şuňa meňzeş önümleri hödürläň we täsin önümleri we ýokary derejeli hyzmatlary bermäge çalyşyň.

Hil

Müşderiniň talaplaryna doly düşüniň, borçlaryny ýerine ýetiriň we hiç hili kadadan çykmaň, elinden gelenini ediň we ösüşini dowam etdiriň.

Düşünje

Kompaniýa, "ilki bilen müşderi, öňe gidiň", müşderilerimize ýokary hilli hyzmatlar berýän iş pelsepesine eýerýär.

Zhongyi polat, her ýyl satuwy 1 million tonnadan gowrak bolan Hytaýyň polat önümleri.Kompaniýa, global müşderi üçin bir nokatly polat satyn alyş hyzmatlaryny bermäge bagyşlanýar Esasy önümler: poslamaýan polat, polat plastinka / list, örtülen tabaklar, sowuk rulonly plastinka, sowuk togalanan plastinka, galvanizli polat önümleri .SteePipe / Tube, Flanes, Flanes "Korporatiw markany döretmek üçin birinji derejeli hil we hyzmat" ýörelgesi, bu kompaniýa içerde we daşary ýurtlarda köp tanymal öndürijiler bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlygy ýola goýdy, dürli marka önümlerini üns bilen ýygnady.

Kompaniýa "ilki bilen müşderi, öňe gidiň" işewürlik pelsepesine eýerýär we müşderilerimize ýokary hilli hyzmatlar bermek üçin "müşderi ilki" ýörelgesine eýerýär. Hemmämiziň elleşip, bilelikde ösmegimizi arzuw edýäris, we täze asyr üçin ajaýyp meýilnama düzüň! Işewürlik pelsepesi: adamlara gönükdirilen, öňdebaryjy we innowasiýa, üznüksiz gowulaşmak we kämillige ymtylmak. Iki taraplaýyn syýasat: Hil ruhuny öňe sürüň, hiliň doly dolandyryş ulgamyny guruň we goýuň kompaniýanyň gündelik işiniň her jikme-jigi arkaly hil strategiýasy.