Gurluşyk polat

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Polat kanaly “C” görnüşinde öndürilen gyzgyn togalanýan uglerod polatdyr.Içki radius burçlary bilen wertikal web we ýokarky we aşaky gorizontal flanesler bilen gurlan, ululyklaryň we galyňlyklaryň giň toparynda elýeterlidir.Görnüş, ýokary gurluş goldawyny üpjün edýär, ony tehnika, berkitme, ulag, gurluşyk we gurluş goldaw programmalary üçin ulanylýan çarçuwalar we ýaýlar üçin iň oňat önüm edýär.Handy polat aksiýalary Gara Kanal 300+, Duragal kanaly we gyzgyn kanal.

Polat kanaly, C görnüşli kesişýän, dik arka we web diýlip atlandyrylýan we ýokarky we aşaky flanesler diýlip atlandyrylýan iki sany gorizontal uzaldylan gurluş polat önümidir.I şöhleler ýaly önümler bilen deňeşdirilende ýeňil we has gowşak, burç demirden ýa-da tekiz barlardan has köp goldaw berýän bolsa-da, agramy köpelmezden.
Köplenç binalarda gurluş bölegi hökmünde, raftorlar, taýaklar ýa-da çyzgylar hökmünde ulanylýar we tirkeg çarçuwalaryny, ulag çarçuwalaryny we beýleki gurluşlary döretmek üçin hem ulanylyp bilner.Hem köptaraply, hem elýeterli.Tehas Iron & Metal-da biz ýokary synplarda köp dürli polat kanaly alyp barýarys we köplenç pes we artykmaç inwentarlarymyzda bar.

Polat kanallary, C kanaly ýa-da Parallel flanes kanaly (PFC) diýlip hem atlandyrylýar, webiň her tarapynda giň “web” we iki “flanes” -den ybarat kesiş bölümi bar.

Kanallar ýa-da C şöhleleri köplenç webiň tekiz tarapyny iň ýokary aragatnaşyk meýdany üçin başga bir tekiz ýere gurnap bolýar.

Şeýle hem, alýumin kanallary ýaly aksiýalarda Galvanizli Kanalyň köp ululygy bar.

“Amerikan standart kanallary” diýlip hem atlandyrylýan A36 gyzgyn togalanan polat c kanallary, gaýtadan işlemegiň köp usuly üçin ajaýyp dalaşgärdir.A36 gyzgyn togalanan polat kanallary gödek, gök-çal reňkli.A36 material, uzak dowamly we çydamly pes uglerod polatdan ýumşak polatdyr.Gyzgyn togalanan C kanallary iň azyndan bir ölçeg (uzynlygy hasaba almazdan) 3 dýuýmdan uly bolan “gurluş görnüşine” eýe.Flanes üstündäki C kanallarynda takmynan 16-2 / 3% eňňit bar, bu olary “MC” kanallaryndan tapawutlandyrýar.Adaty programmalar gurluş goldawyny, tirkegleri we beýleki binagärlik ulanyşlaryny öz içine alýar.ASTM A36 / A36M-08 uglerod gurluş polat üçin standart spesifikasiýa.

Kanal polat (1)
Kanal polat (2)
Kanal polat

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler