Uly diametrli galyň diwar bökdençsiz polat turba

Gysga düşündiriş:

Düşnüksiz polat turba, içi boş, tegelek, inedördül we gönüburçly polatyň bir görnüşidir we bökdençsiz polat turbanyň deşikden boş polatdan ýa-da gaty turbadan ýasalýar, soň bolsa gyzgyn togalanan, sowuk togalanan ýa-da sowuk çyzylan polat turbanyň a merkezi dolandyryş bölümi we suwuklygy geçirmek üçin turbageçiriji hökmünde giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, polat turbanyň egilmek we burulmak güýji birmeňzeş we has ýeňil.Ykdysady bölüm polat.Nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we gurluşykda ulanylýan polat turba ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmekde giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Turbany ulanmagyň gysgaça tanyşdyrylyşy

Düşnüksiz polat turbasy gyzgyn togalanýan (ekstrudirlenen) bökdençsiz polat turba we sowuk çyzgylara bölünýär

n (togalanan) polat turba.Sowuk çyzylan (togalanan) turba tegelek turba we ýörite görnüşli turba iki görnüşe bölünýär.Düşnüksiz polat turbasy we dürli ulanylyşy sebäpli aşakdaky birnäçe görnüşlere bölünýär: 1. Gurluş taýdan ulanmak üçin bökdençsiz polat turbalar (GBT8162-2008).Esasan umumy gurluş we mehaniki gurluş üçin ulanylýar.Wekil materialy (marka): Uglerod polat, 20,45 polat;Garyndy polat Q345,20CR, 40Cr, 20CrMo, 30-35CrMo, 42CrMo we ş.m.2. Suwuklygy geçirmek üçin bökdençsiz polat turbalar (GBT8163-2008).Peýdaly model, esasan, in engineeringenerçilik we uly enjamlarda suwuk turba geçirmek üçin ulanylýar.20, Q345 we ş.m. üçin material (marka) aňladýar.3. Pes we orta basyşly gazanlar üçin tikilen polat turbalary (GB3087-2008), pes we orta basyşly gazanyň ýokary gyzdyrylan bug turbalarynyň, gaýnag suw turbalarynyň dürli gurluşlary üçin ýokary hilli uglerod gurluş polatdan ýasalan gyzgyn we sowuk çekilen polat turbalar. we lokomotiw gazany gyzdyrylan bug turbalary, uly tüsse turbalary, kiçi tüsse turbalary we kerpiç turbalary.10,20 polat üçin wekilçilikli material.

Pressureokary basyşly himiki dökün enjamlary üçin bökdençsiz polat turbalar (GB6479-2000) ýokary hilli uglerod gurluş polat we iş temperaturasy-40 ~ 400 ° C we iş basyşy 10 ~ 30 ma bolan himiki enjamlar we turbalar üçin amatly polat turbalardyr. .20,16MN, 12CrMo, 12Cr2Mo we ş.m.6. PETROLEUM GÖRMEK ÜÇIN TERJIME EDIP BOLAN TUBLAR (GB9948-2006).Peýdaly model esasan gazanlar, ýylylyk çalşyjylar we nebit eredijilerinde suwuklyk getirýän turbalar üçin ulanylýar.Onuň wekilçilikli materialy 20,12CRMO, 1Cr5Mo, 1Cr19Ni11Nb we ş.m.Öldür.Geologiki burawlamak üçin polat turba (YB235-70), buraw turbasyna, buraw ýakasyna, esasy turba, örtük we çözüji turba bölünip bilýän ýadro burawlamak üçin polat turbanyň bir görnüşidir.8. Almaz ýadrosy burawlamak üçin bökdençsiz polat turbasy (GB3423-82), buraw turbasy, ýadro taýagy we örtük üçin bökdençsiz polat turbadyr.9. Buraw buraw turbasy (YB528-65), buraw turbasynyň iki ujunyň içinde ýa-da daşynda galyňlaşmak üçin ulanylýan polat turbadyr.Polat turba iki görnüşe bölünýär: öwrümli sim we öwrümsiz sim.Aýlanýan sim turbasy bogun bilen, öwrümsiz sim turbasy bolsa kebşirlemek arkaly gural birleşmesi bilen birikdirilýär.10. Gämiler üçin uglerod we uglerod marganes polat bökdençsiz polat turbalar (GB / t 5312-2009) I, II deňiz derejesi, gazan we super gyzdyryjy uglerod we uglerod marganes polat bökdençsiz polat turbalary öndürmek üçin amatly.Basyş turbalary ulgamy üçin bökdençsiz polat turbalar dizaýn basyşyna we dizaýn temperaturasyna görä 3 synpa bölünýär.Gazan we gyzdyryjy gyzdyryjy polat turba diwarynyň iş temperaturasy 450 ° C.526 / 2000-den geçmeli däldir

 

Öldür.Awtoulag okunyň ýeňi üçin bökdençsiz polat turbasy (GB3088-82) ýokary hilli uglerod gurluş polat we awtoulag okunyň ýeňi we hereketlendiriji ok ok turbasy üçin ýokary hilli uglerod strukturaly polat turbasydyr.12. Dizel dwigateli üçin ýokary basyşly nebit turbasy (GB3093-86), dizel hereketlendirijisiniň sanjym ulgamynyň ýokary basyşly turbasyny öndürmek üçin sowuk çekilen üznüksiz polat turbadyr.13. Gidrawlik we pnewmatik silindrler üçin takyk içki diametri bökdençsiz polat turbalar (gidrotehniki we pnewmatik silindrleri öndürmek üçin takyk içki diametri ölçegleri bolan sowuk çyzylan ýa-da sowuk tegelek takyk polat turbalar.14. Sowuk çyzylan ýa-da sowuk tegelek takyk polat turbalar (GB3639-83), ýokary ölçegli takyklygy we mehaniki gurluşlar, gidrawliki enjamlar üçin oňat ýerüsti gutarnykly sowuk çekilen ýa-da sowuk togalanýan takyk polat turbalar.Takyk polat turba öndürýän mehaniki gurluşy ýa-da gidrawliki enjamlary saýlamak, işlemegiň wagtyny ep-esli tygşytlap, material ulanylyşyny gowulaşdyryp we önümiň hilini ýokarlandyrmaga kömek edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler