Kompaniýa habarlary

 • Iş wagty: 03-28-2023

  Mart aýynda poslamaýan polat turbalaryň bahasy ilki ýokarlandy, soň arzanlady.Aprel aýynda güýçlerini dikeldip bilerlermi?Bularyň biri, dürli näbellilik we ynjalyksyzlandyryjy faktorlaryň daşary ýurtlarda makro nukdaýnazaryndan haryt bazaryndaky täsirine ünsi jemlemek;Ikinjisi reduksiýa ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 03-22-2023

  Indoneziýanyň ferronikel önümçiligi artyp, Indoneziýanyň Delong önümçiligi peselenden soň, Indoneziýanyň ferronikel üpjünçiligi artykmaçlygy güýçlendi.Girdejili içerki ferronikel önümçiligi bolan ýagdaýynda, bahar baýramyndan soň önümçilik artar, netijede s ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 03-01-2023

  Şu ýylyň fewral aýyndan bäri demir we polat pudagy makro garaşmalar we önümçilik gapma-garşylyklary ýaly köp faktorlara täsir etdi.Coreadro henizem “dikeldiş” töwereginde.Makro syýasaty, bazara bolan ynam, teklip bilen islegiň gapma-garşylygy we oýlap tapyjy ...Koprak oka»

 • ykdysadyýete peselýän basyş dowam edýär we syýasatlar ýylyň ahyrynda intensiw berilýär
  Iş wagty: 01-10-2022

  Hepdäniň syny: Makro ünsi çekýär: Li Keqiang salgytlary azaltmak we ýygymlary azaltmak simpoziumyna başlyklyk etdi;Söwda ministrligi we beýleki 22 bölüm içerki söwdany ösdürmek üçin “14-nji bäş ýyllyk meýilnama” çykardy;Ykdysadyýete gaty pes basyş bar we intensiw ...Koprak oka»

 • FERROUS: Polat bazary şu hepde ýygnanyp biler
  Iş wagty: 12-07-2021

  Gysgaça mazmun: Geçen hepde polat bazaryna ser salanymyzda, poladyň bahasy üýtgäp durýan tendensiýany görkezdi, polat önümleriniň köpüsi ilki aşaklady we 30-50 bal aralygynda ýokarlandy;çig mal we ýangyç üçin demir magdanynyň dollar görkezijisi 6 bal ýokarlandy, polat galyndylarynyň bahasy ...Koprak oka»

 • Mysteel Makro hepdeligi: Döwlet administrasiýasy kärhanalara çig malyň bahasynyň ýokarlanmagyny ýeňip geçmek üçin bahalaryň ýokarlanmagyny azaltmagyň zerurdygyny aýtdy.
  Iş wagty: 11-30-2021

  Hepdäniň makro dinamikasy barada doly maglumat almak üçin her ýekşenbe güni irden 8: 00-dan öň täzelenýär.Hepdäniň gysgaça mazmuny: Makro habarlary: Hytaý Döwlet Geňeşiniň ýerine ýetiriji ýygnagynda Li Keqiang, aýlawly düzgünleşdirmäni güýçlendirmegiň zerurdygyny aýtdy;Li Keqiang Şanhaýa eden saparynda, durmuşa geçirmegiň zerurdygyny aýtdy ...Koprak oka»

 • Mysteel Makro Hepdelik: OKTBERABRDA YKDYSADY ÖNÜMLERINIUMBER SANY, polat senagatynyň uglerod pik programmasy yglan ediler
  Iş wagty: 11-25-2021

  Uly suratda hepde: Prezident Si Szinpin ABŞ-nyň prezidenti Baýden bilen wideo konferensiýa geçirdi;Oktýabr aýynda Hytaýdan çykarylan esasy ykdysady maglumatlar senagat önümçiliginiň garaşylýandan has ýokarydygyny, maýa goýumlarynyň ösüşiniň haýallaşýandygyny we sarp ediş maglumatlarynyň ýygnalýandygyny görkezdi;Hytaýyň polat pudagy ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 09-06-2021

  Sözbaşy habarlary: Merkezi reforma komissiýasy haryt ätiýaçlyklaryny we kadalaşdyrylyşyny ýokarlandyrmagy wada berýär;harytlar barada yzygiderli sessiýa gepleşikleri;Li Keqiang energiýany üýtgetmäge çagyrýar;köpmilletli önümçiligi giňeltmek awgust aýynda azalýar;Fermer däl aýlyk haklary awgust aýynda garaşylýandan has pes boldy we i ...Koprak oka»

 • Poçta wagty: 08-26-2021

  1. makroskopiki taýdan, ýylyň ikinji ýarymynda içerki ykdysadyýete peselýän basyş ýokarlandy, senagat ykdysadyýeti üpjünçiligiň we islegiň gowşak tendensiýasyny görkezdi, gozgalmaýan emläk bazary sowady, infrastruktura maýa goýumlary gowşak, adama maýa goýum ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 03-19-2021

  1. Bütewilik polat pudagynyň özenidir.Biziň üçin halkymyzyň abadançylygyndan we daşky gurşawymyzyň saglygyndan has möhüm zat ýok.Nirede işlän bolsak, geljege maýa goýduk we durnukly dünýä gurmaga çalyşdyk.Jemgyýete mümkinçilik berýäris ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 03-19-2021

  Duşenbe güni irden Maýk Paulenoff MPTrader agzalaryna ABŞ-nyň polatynda (X) bolup biljek ähtimal ösüş barada duýduryş berdi: "Baýden administrasiýasynda infrastruktura meýilnamasy hakykatdanam ýerine ýetirilip bilinýän bolsa we 2020-nji ýylyň mart aýyndan 440% ýokarlanan bolsa 2021-nji ýylyň ýanwarynda belentlik ýok ...Koprak oka»