Senagat habarlary

 • Iş wagty: 03-28-2023

  Mart aýynda poslamaýan polat turbalaryň bahasy ilki ýokarlandy, soň arzanlady.Aprel aýynda güýçlerini dikeldip bilerlermi?Bularyň biri, dürli näbellilik we ynjalyksyzlandyryjy faktorlaryň daşary ýurtlarda makro nukdaýnazaryndan haryt bazaryndaky täsirine ünsi jemlemek;Ikinjisi reduksiýa ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 03-22-2023

  Indoneziýanyň ferronikel önümçiligi artyp, Indoneziýanyň Delong önümçiligi peselenden soň, Indoneziýanyň ferronikel üpjünçiligi artykmaçlygy güýçlendi.Girdejili içerki ferronikel önümçiligi bolan ýagdaýynda, bahar baýramyndan soň önümçilik artar, netijede s ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 03-01-2023

  Şu ýylyň fewral aýyndan bäri demir we polat pudagy makro garaşmalar we önümçilik gapma-garşylyklary ýaly köp faktorlara täsir etdi.Coreadro henizem “dikeldiş” töwereginde.Makro syýasaty, bazara bolan ynam, teklip bilen islegiň gapma-garşylygy we oýlap tapyjy ...Koprak oka»

 • Poçta wagty: 08-20-2021

  Hytaý Halk Respublikasynyň Milli statistika býurosynyň metbugat sekretary Fu Linghui 16-njy awgustda halkara haryt bahalarynyň ýokarlanmagynyň şu ýyl ykdysadyýetiň dikelmegi bilen içerki importa has köp basyş edýändigini aýtdy.Soňky iki ýylda PPI-de görnetin ýokarlanmak ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 06-30-2021

  Demirgazyk we Gündogar Hytaýda has köp polat öndürijiler 1-nji iýulda Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň (CPC) 100 ýyllygy mynasybetli gündelik hapalanmagy gözegçilikde saklamak üçin çäklendiriji çärelere sezewar edildi, Demirgazyk Hytaýyň Şanxi welaýatynda polat fabrikleri hem .. .Koprak oka»

 • Iş wagty: 03-19-2021

  Sebitleýin toplumlaýyn ykdysady hyzmatdaşlyk (RCEP / ˈɑːrsɛp / AR-sep) Awstraliýa, Bruneý, Kamboja, Hytaý, Indoneziýa, Japanaponiýa, Laos, Malaýziýa, Mýanma, Täze Zelandiýa, Filippinler, Aziýa-Pacificuwaş umman ýurtlarynyň arasynda erkin söwda şertnamasydyr. Singapur, Günorta Koreýa, Taý ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 03-19-2021

  Pekin (Roýters) - Hytaýyň çig polat önümçiligi 2021-nji ýylyň ilkinji iki aýynda bir ýyl ozalky bilen deňeşdirilende 12,9% ýokarlandy, sebäbi polat fabrikleri gurluşyk we önümçilik pudaklaryndan has güýçli islege garaşyp önümçiligi artdyrdy.Hytaý 174,99 million öndürdi ...Koprak oka»