bökdençsiz turba

 • Düşnüksiz turba

  Düşnüksiz turba

  Önümiň spesifikasiýasy:

  Polat turbanyň daşky diametri 12-377

  Polat turbanyň galyňlygy 2-50

  Umumy material:

  10 # 0.07 ~ 0.13 0.17 ~ 0.37 0.35 ~ 0.65 ≤0.035 ≤0.035

  20 # 0.17 ~ 0.23 0.17 ~ 0.37 0.35 ~ 0.65 ≤0.035 ≤0.035

  35 # 0.32 ~ 0.39 0.17 ~ 0.37 0.35 ~ 0.65 ≤0.035 ≤0.035

  45 # 0.42 ~ 0.50 0.17 ~ 0.37 0.50 ~ 0.80 ≤0.035 ≤0.035

  40cr 0.37 ~ 0.44 0.17 ~ 0.37 0.50 ~ 0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08 ~ 1.10

  25Mn 0.22 ~ 0.2 0.17 ~ 0.37 0.70 ~ 1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25

  37Mn5 0.30 ~ 0.39 0.15 ~ 0.30 1.20 ~ 1.50 ≤0.015 ≤0.020

  Giriş:

  Oturylan bökdençsiz turba, sowuk çyzgydan ýa-da gyzgyn togalanandan soň ýokary takyk polat turba materialynyň bir görnüşidir.Takyk polat turbanyň içki we daşarky diwarlarynda oksid gatlagynyň ýoklugy sebäpli, [1] syzmazdan ýokary basyş astynda, ýokary takyklyk, ýokary gutarnykly, deformasiýa bolmazdan sowuk egilmek, ýanmak, ýarylmazdan tekizlemek we ş.m. esasan ulanylýar bökdençsiz bolup bilýän silindrler ýa-da silindrler ýaly pnewmatik ýa-da gidrawliki komponentleri öndürmek üçin.Düwürtiksiz turbanyň himiki düzümi uglerod C, kremniý Si, marganes Mn, kükürt S, fosfor P, hrom Cr

  Düşeksiz turba gaýtadan işlemek tehnologiýasyny kabul edýär

  Oturylan bökdençsiz turba togalanmak arkaly gaýtadan işlenýär.Layer üstündäki galyndy gysyjy stres sebäpli, üstündäki mikro çatryklary ýapmak we eroziýanyň giňelmeginiň öňüni almak peýdalydyr.Surfaceerüsti poslama garşylygy gowulaşdyryp, ýadaw polat turbanyň ýadawlyk güýjüni ýokarlandyrmak üçin ýadawlyk çatryklarynyň döremegini ýa-da giňelmegini gijikdirip biler.Rulon görnüşi bilen, tegelek üstünde kontakt ýüzüniň elastik we plastiki deformasiýasyny azaldýan, üstünde işleýän sowuk gaty gatlagy emele gelýär, şeýlelik bilen polat turbanyň içki diwarynyň könelmegine garşylygy ýokarlandyrýar we ýanmazlygyň öňüni alýar. üwemekden döreýär.Dökülenden soň, ýerüsti çişligiň peselmegi amatly häsiýeti gowulaşdyryp biler.

  Rolling bilen işlemek, çipsiz işlemegiň bir görnüşidir.Adaty temperaturada, üstüň gurluşyny, mehaniki aýratynlyklaryny, görnüşini we ululygyny üýtgetmek maksadyna ýetmek üçin iş böleginiň mikroskopiki çişligini tekizlemek üçin metalyň plastiki deformasiýasy ulanylýar.Şonuň üçin bu usul üweýiş edip bilmeýän bir wagtyň özünde ýuwmak we güýçlendirmek ýaly iki maksada ýetip biler.

  Gaýtadan işlemek üçin haýsy usul ulanylsa-da, bölekleriň üstünde elmydama inçe konweks we konkaw deňsiz pyçak yzlary, gümürtik depeler we jülgeler hadysasy bolar,

  Dolandyryş işleýiş ýörelgesi: Bu basyşy gutarýan gaýtadan işlemegiň bir görnüşi, sowuk plastmassa häsiýetleriniň adaty temperatura ýagdaýynda metalyň ulanylmagy, iş böleginiň üstünde belli bir basyş etmek üçin togalanýan gurallaryň ulanylmagy, iş böleginiň üstündäki metal plastmassa akym, asyl galyndy pes konkaw çukury dolduryň we iş böleginiň üstki çişlik bahasynyň peselmegine ýetiň.Aýlanan ýerüsti metalyň plastiki deformasiýasy, ýerüsti dokumalaryň sowuklamagy we dänäniň ýuka bolmagy, dykyz süýümiň emele gelmegi we galyndy stres gatlagynyň emele gelmegi, gatylygy we güýji, şeýlelik bilen könelişmä garşylygy, poslama garşylygy we sazlaşygy gowulaşýar. iş bölegi.Rolling, kesilmezden plastmassa işleýiş usulydyr.

  Düşnüksiz turbanyň birnäçe artykmaçlygy:

  1, ýeriň çişligini gowulaşdyrmak, gödeklik esasan Ra≤0.08µ m ýa-da şoňa ýetip biler.

  2, dogry tegeleklik, elliptik 0.01mm-den pes bolup biler.

  3, ýeriň gatylygyny gowulaşdyrmak, güýç deformasiýasy ýok edilýär, gatylygy HV≥4 ° ýokarlanýar

  4, galyndy stres gatlagyny gaýtadan işläniňizden soň, ýadawlygyň güýjüni 30% ýokarlandyryň.

  5, laýyklygyň hilini ýokarlandyrmak, könelmegi azaltmak, bölekleriň hyzmat möhletini uzaltmak, ýöne bölekleri gaýtadan işlemek bahasy azalýar.

 • Takyk polat turba

  Takyk polat turba

  Önümiň tanyşdyrylyşy:

  Takyk polat turbanyň ýokary ululygy, ýokary takyklygy, içindäki we daşyndaky turbalar, içerde we daşarda polat turbany ýylylyk bilen bejermekden soň, oksid plyonkasy ýok, polat turbanyň ýanmagy, ýarylmazdan tekizlenmegi, deformasiýa bolmazdan sowuk egilmegi we ýokary basyşa çydap bilýär , dürli çylşyrymly deformasiýa we mehaniki çuňňur gaýtadan işläp biler.

  Polat turba markalarynyň esasy önümçiligi: 10 #, 20 #, 35 #, 45 #, 40cr, 42crmo, 16mn we ş.m.

  Önümiň spesifikasiýasy:

  Polat turbanyň daşky diametri 12-159

  Polat turbanyň diwar galyňlygy 2-30

  Esasy ulanylyşy:

  Takyk polat turbalar awtoulaglarda, motosikllerde, elektrik ulaglarynda, nebithimiýa, elektrik energiýasy, gämiler, howa giňişligi, podşipnikler, pnewmatiki komponentler, orta we pes basyşly gazanlar bökdençsiz polat turbasy we beýleki meýdanlarda giňden ulanylýar, polat ýeňi, podşipnikler hem ulanylyp bilner. , gidrawlik, mehaniki gaýtadan işlemek we beýleki ugurlar!

  Önümçilik prosesi:

  Takyk polat turbanyň önümçilik prosesi adaty bökdençsiz turbanyňky bilen deňdir, ýagny iň soňky duzlama we sowuk togalama prosedurasy bar.

  Takyk polat turba prosesi akymy

  Turbany bilet bilen ýylatmak - gözden geçirmek - deri - - - perforasiýa, duzlamak passiwasiýa, üwemek - ýag çalmak gury - sowuk togalanmak - kellesini kesmek - gözden geçirmek, kesgitlemek, taýýar önüm gaplamasy

 • 10 # Polat turba

  10 # Polat turba

  Önümiň spesifikasiýasy:

  Polat turbanyň daşky diametri 20-426

  Polat turbanyň galyňlygy 20-426

  Himiki düzümi:

  ● No. 10 bökdençsiz polat turbanyň himiki düzümi:

  Uglerod C: 0.07 ~ 0.14 ″ kremniý Si: 0.17 ~ 0.37 Marganes Mn: 0.35 ~ 0.65 Kükürt S: ≤0.04 Fosfor P: ≤0.35 hrom Cr: ≤0.15 Nikel Ni: ≤0.25 Mis Cu: ≤0.25

  Mehaniki emläk:

  No. 10 bökdençsiz polat turbanyň mehaniki aýratynlyklary: Dartyş güýji σb (MPa): ≥410 (42) Hasyl güýji σs (MPa): ≥245 (25) uzalma δ5 (%): ≥25 bölümiň gysylmagy (%): ≥5 , gatylygy: gyzdyrylmadyk, ≤156HB, nusga ölçegi: 25mm.

  Carbonokary hilli uglerod gurluş polat:

  No. 10 bökdençsiz polat turbada uglerod (C) elementinden we deoksidasiýa üçin belli bir mukdarda kremniý (Si), marganes (Mn) (beýleki elementlerden başga) garyndy elementleri ýok. 0,80% -den gowrak, 1,20% -e çenli) garyndy elementleri.

  Şeýle polat himiki düzümi we mehaniki aýratynlyklary bolmalydyr.Kükürdiň (S) we fosforyň (P) düzümi, adatça, 0.035% -den aşakda gözegçilik edilýär.0.030% -den aşakda dolandyrylsa, ýokary hilli polat diýilýär we 20A ýaly bahadan soň "A" goşulmaly;P 0.025% -den aşakda dolandyrylsa we S 0.020% -den aşakda dolandyrylsa, oňa ýokary hilli polat diýilýär we tapawudy görkezmek üçin bahadan soň "E" goşulmaly.Hrom (Cr), nikel (Ni), mis (Cu) we ş.m. ýaly çig mal bilen polata getirilen galyndy garyndy elementleri üçin Cr≤0.25%, Ni≤0.30%, Cu≤0.25%.Marganesiň (Mn) käbir markalary 1,40% -e çenli, marganes polaty diýlip atlandyrylýar.

  No. 10 bökdençsiz polat turbanyň agramyny hasaplamak formulasy: [(daşky diametri - diwaryň galyňlygy) * diwaryň galyňlygy] * 0.02466 = kg / m (metr üçin agram)

 • Q345B bökdençsiz turba

  Q345B bökdençsiz turba

  Önümiň spesifikasiýasy:

  Polat turbanyň daşky diametri 20-426

  Polat turbanyň galyňlygy 20-426

  Esasy aýratynlyklary:

  Gowy giňişleýin mehaniki häsiýetler, kebşirleýiş, sowuk, gyzgyn iş häsiýetleri we poslama garşylyk, pes temperatura berkligi bilen

  Haryt amaly:

  Gämiler, gazanlar, basyş gämileri, nebit saklaýjy baklar, köprüler, elektrik stansiýasy enjamlary, göteriji maşynlar we has köp ýükli beýleki kebşirleýiş desgalary

 • 35CrMo garyndy polat turba

  35CrMo garyndy polat turba

  Önümiň spesifikasiýasy:

  Polat turbanyň daşky diametri 20-426

  Polat turbanyň galyňlygy 20-426

  Önümiň tanyşdyrylyşy:

  Mysal üçin, 40Cr..

  Steel Polatdaky esasy garyndy elementleri, käbir mikro garyndy elementlerinden başga, köplenç birnäçe göterim bilen aňladylýar.Ortaça garyndy mazmuny 1,5% -den az bolanda, diňe polat belgisinde diňe element nyşany bellenýär, ýöne mazmuny däl.Şeýle-de bolsa, aýratyn ýagdaýlarda bulaşdyrmak aňsat, “12 ″” belgisi “12CrMoV” we “12Cr1MoV” ýaly polat belgisinden soň bellik edilip bilner, öňki hrom mukdary 0,4-0,6%, ikinjisi bolsa 0,9-1.2%.Galan hemme zat birmeňzeş.Haçan-da ortaça garyjy elementiň mazmuny ≥1.5%, ≥2.5%, ≥3.5% …… “bolanda, element nyşany mazmundan soň bellik edilmeli, 2, 3, 4 …… we ş.m. hökmünde görkezilip bilner. Mysal üçin, 18Cr2Ni4WA.

  Van Wanadiý V, titanium Ti, alýumin AL, bor B we polatdaky seýrek toprak RE ýaly garyndy elementleri mikro-garyndy elementlerine degişlidir.Mazmuny gaty pes bolsa-da, polat belgisinde bellik edilmelidir.Mysal üçin, 20MnVB polatdan.Wanadim 0.07-0,12%, bor 0,001-0.005%.

  General umumy ýokary hilli polatdan tapawutlandyrmak üçin ýokary derejeli poladyň polat sanynyň soňuna “A” goşulmaly.

  ⑤ purposeörite maksatly garyndy gurluş polat, polat belginiň prefiksi (ýa-da goşulma) polat nyşanynyň maksadyny görkezýär.Mysal üçin, nurbatlary aýlamak üçin ýörite ulanylýan 30CrMnSi polat ML30CrMnSi hökmünde aňladylýar.

  Garyndy turbanyň we bökdençsiz turbanyň ikisiniňem gatnaşygy we tapawudy bar, bulaşdyryp bolmaz.

  Garyndy turbasy, adynyň görkezişi ýaly garyndy turbadan ýasalandygyny kesgitlemek üçin önümçilik materialyna (ýagny material) laýyklykda polat turbadyr;Üznüksiz turba, kesgitlemek üçin önümçilik prosesine laýyklykda (bökdençsiz) polat turbadyr, bökdençsiz turbadan tapawutly kebşirlenen turba, şol sanda göni tikilen kebşirlenen turba we spiral turba.

  Önümçilik tehnologiýasy:

  1, → ammar

  2. Sowuk çyzylan (togalanan) bökdençsiz polat turba: tegelek turba boş → ýyladyş → perforasiýa → sözbaşy → annealing → duzlamak → ýaglamak (mis örtük) → köp pasly sowuk çyzgy (sowuk togalanmak) → boş turba → ýylylyk bejergisi → tekizlemek → gidrostatik synag (gözden geçirmek) → markirlemek → saklamak

 • 30CrMo garyndy polat turba

  30CrMo garyndy polat turba

  Önümiň spesifikasiýasy:

  Polat turbanyň daşky diametri 20-426

  Polat turbanyň galyňlygy 20-426

  Önümiň tanyşdyrylyşy:

  Steel Polat belgisiniň başyndaky iki san, 40Cr, 30CrMo garyndy polat turbasy ýaly ortaça uglerodyň mukdary birnäçe müň bolan poladyň uglerodyny görkezýär.

  Steel Polatdaky esasy garyndy elementleri, käbir mikro garyndy elementlerinden başga, köplenç birnäçe göterim bilen aňladylýar.Ortaça garyndy mazmuny 1,5% -den az bolanda, diňe polat belgisinde diňe element nyşany bellenýär, ýöne mazmuny däl.Şeýle-de bolsa, aýratyn ýagdaýlarda bulaşdyrmak aňsat, “12 ″” belgisi “12CrMoV” we “12Cr1MoV” ýaly polat belgisinden soň bellik edilip bilner, öňki hrom mukdary 0,4-0,6%, ikinjisi bolsa 0,9-1.2%.Galan hemme zat birmeňzeş.Haçan-da ortaça garyjy elementiň mazmuny ≥1.5%, ≥2.5%, ≥3.5% …… “bolanda, element nyşany mazmundan soň bellik edilmeli, 2, 3, 4 …… we ş.m. hökmünde görkezilip bilner. Mysal üçin, 18Cr2Ni4WA.

  Van Wanadiý V, titanium Ti, alýumin AL, bor B we polatdaky seýrek toprak RE ýaly garyndy elementleri mikro-garyndy elementlerine degişlidir.Mazmuny gaty pes bolsa-da, polat belgisinde bellik edilmelidir.Mysal üçin, 20MnVB polatdan.Wanadim 0.07-0,12%, bor 0,001-0.005%.

  General umumy ýokary hilli polatdan tapawutlandyrmak üçin ýokary derejeli poladyň polat sanynyň soňuna “A” goşulmaly.

  ⑤ purposeörite maksatly garyndy gurluş polat, polat belginiň prefiksi (ýa-da goşulma) polat nyşanynyň maksadyny görkezýär.Mysal üçin, nurbatlary aýlamak üçin ýörite ulanylýan 30CrMnSi polat ML30CrMnSi hökmünde aňladylýar.

  Önümçilik tehnologiýasy:

  1, → ammar

  2. Sowuk çyzylan (togalanan) bökdençsiz polat turba: tegelek turba boş → ýyladyş → perforasiýa → sözbaşy → annealing → duzlamak → ýaglamak (mis örtük) → köp pasly sowuk çyzgy (sowuk togalanmak) → boş turba → ýylylyk bejergisi → tekizlemek → gidrostatik synag (gözden geçirmek) → markirlemek → saklamak

 • 42crmo Düşnüksiz polat turba

  42crmo Düşnüksiz polat turba

  Önümiň spesifikasiýasy:

  Polat turbanyň daşky diametri 20-426

  Polat turbanyň galyňlygy 20-426

  Önümiň tanyşdyrylyşy:

  42crmo bökdençsiz polat turbanyň maksady: köpri üçin ýörite polat “42crmo”, awtoulag berkitmesi üçin ýörite polat “42CRmo”, basyş gämisi üçin ýörite polat “42Crmo”.Poladyň bu görnüşi poladyň mehaniki aýratynlyklaryny gowulandyrmak üçin uglerodyň (C) düzüminiň sazlanylmagyna bil baglamalydyr, şonuň üçin ýokary we pes uglerodyň düzümine görä poladyň bu görnüşine bölünip bilner: pes uglerod polat - uglerod mazmuny, adatça, 10, 20 polat we ş.m ýaly 0,25% -den azdyr.;Orta uglerod polat - uglerodyň düzümi, adatça, 35, 45 polat we ş.m. ýaly 0,25 ~ 0,60% arasynda bolýar. Carbonokary uglerod polat - uglerodyň mukdary, adatça, 0,60% -den ýokary.Şeýle polat adatça polat turbalary ýasamak üçin ulanylmaýar.

  Amal spesifikasiýasy:

  Gyzgyn iş spesifikasiýasy

  50yladyş temperaturasy 1150 ~ 1200 ° C, başlangyç temperatura 1130 ~ 1180 ° C, ahyrky temperatura> 850 ° C, φ> 50mm, haýal sowatmak.

  Spesifikasiýany kadalaşdyrmak

  Peçiň howasyndan sowukda 850 ~ 900 ° C temperaturany kadalaşdyrmak.

  Temperatureokary temperatura temperaturasynyň spesifikasiýasy

  Peçiň howasyndan sowuk 680 ~ 700 ° C temperatura.

  Öçürmek we gyzdyrmak üçin spesifikasiýa

  Gyzdyrylýan temperatura 680 ~ 700 ° C, söndüriji temperatura 840 ~ 880 ° C, ýagy sowatmak, temperatura 580 ° C, suw sowatmak ýa-da ýag sowatmak, gatylygy ≤217HBW.

  Gatylaşdyrmak we berkitmek üçin spesifikasiýa - temperaturany söndürmek

  900 ° C söndürmek, gyzgynlyk 560 ° C, gatylyk (37 ± 1) HRC

  Induksiýanyň gatylaşmagy we gyzmagy üçin spesifikasiýa

  900 ° C söndürmek, temperatura 150 ~ 180 ° C, gatylygy 54 ~ 60HRC.

 • 45 # Polat turba

  45 # Polat turba

  Önümiň spesifikasiýasy:

  Polat turbanyň daşky diametri 20-426

  Polat turbanyň galyňlygy 20-426

  Önümiň tanyşdyrylyşy:

  Tegelek turbanyň çig maly tegelek turba biletidir, tegelek turba düwünçegi takmynan 1 metre çenli ulaldygy bilen kesilýär we gaýtadan işlenýär we konweýer kemeri bilen gyzdyrylýar.Bilet ojakda iýmitlenýär we takmynan 1200 gradusa çenli gyzdyrylýar.Fuelangyç wodorod ýa-da asetilen.Ojakdaky temperatura gözegçiligi esasy mesele.Tegelek turba bileti çykandan soň, basyş urmagy bilen deşilýär.Umuman, iň köp ýaýran perforator konus rul perforatorydyr.Perforatoryň bu görnüşi ýokary önümçilik netijeliligine, önümiň hiline, uly deşikli diametrine eýe we dürli polat geýip biler.Deşikden soň, tegelek turba billeti üç sany ýokary diagonaly, üznüksiz togalanmak ýa-da ekstruziýa bilen yzygiderli togalanýar.Ekstruziýadan soň turbany ulaltmak üçin aýyrmaly.Kaliper deşikleri urmak we polat turbalary emele getirmek üçin ýokary tizlikde konus matkasy arkaly polat düwünçegine aýlanýar.Polat turbanyň içki diametri, kaliper burawynyň daşky diametri uzynlygy bilen kesgitlenýär.Polat turbany ulaldandan soň, sowadyjy minara girýär we suw sepip sowadylýar.Polat turbany sowadandan soň, düzelder.Düzedilenden soň polat turba konweýer kemeri bilen içerki barlag üçin metal barlag maşyna (ýa-da gidrawliki synag) iberilýär.Polat turbanyň içinde çatryklar, köpürjikler we beýleki meseleler bar bolsa, tapylar.El bilen saýlanylandan soň polat turbanyň hilini barlamak.Polat turbasy barlanandan soň, sany, spesifikasiýasy we önümçilik nokadynyň nomeri boýag bilen sepilýär.Ammarda kran bilen.

 • 40cr üznüksiz polat turba

  40cr üznüksiz polat turba

  Önümiň spesifikasiýasy:

  Polat turbanyň daşky diametri 20-426

  Polat turbanyň galyňlygy 20-426

  Polat turbanyň standarty:

  Adaty GB / T 3077-2008 laýyklykda: himiki düzümi (köpçülik bölegi,%) C 0.37 ~ 0.44, Si 0.17 ~ 0.37, Mn 0.50 ~ 0.80, Cr0.80 ~ 1.10, Ni≤0.30.【Mehaniki aýratynlyklar】

  Boş ululyk (mm) nusgasy: 25

  Atylylyk bejergisi:

  Ilkinji söndüriji ýylylyk temperaturasy (℃): 850;Sowadyjy: Nebit

  Ikinji söndüriji ýylylyk temperaturasy (℃): -

  Heatingyladyş temperaturasy (℃): 520;Sowadyjy: suw, ýag

  Dartyş güýji (σb / MPa): ≧ 980

  Hasyl nokady (σs / MPa): 5 785

  Döwülenden soň uzalma (δ5 /%): ≧ 9

  Kesişiň peseliş tizligi (ψ /%): ≧ 45

  Täsir siňdiriş işi (Aku2 / J): ≧ 47

  Brinelliň gatylygy (HBS100 / 3000) (gyzdyryjy ýa-da ýokary temperaturaly temperatura): ≦ 207

 • 20 # Düşnüksiz polat turba

  20 # Düşnüksiz polat turba

  Önümçilik spesifikasiýasy :

  Polat turbanyň daşky diametri 20-426

  Polat turbanyň galyňlygy 20-426

  20 # bökdençsiz polat turba 20 # polatdan ýasalýar, kuwwaty 15 # -den birneme ýokary, seýrek söndürilýär we gyzgynlyk ýok.Sowuk deformasiýa plastisitligi ýokarydyr, köplenç egilmek, kalendarlamak, egilmek we çekiç bilen işlemek, ark kebşirlemegiň we kontakt kebşirlemegiň kebşirlemesi gowy, gaz kebşirlemegiň galyňlygy az, berk talaplaryň görnüşi ýa-da iş böleginiň çylşyrymly görnüşi döwmek aňsat. .Maşynlylygy sowuk çyzmak ýa-da kadalaşdyrmak ýagdaýy, köplenç iş böleginiň az stres we ýokary berklik talaplaryny öndürmek üçin ulanylýan garyşyk ýagdaýdan has gowudyr.

  20 # bökdençsiz polat turbanyň materialy: ýokary hilli uglerod gurluş polat

  Marka belgisi: 20 #

  Standart: GB8162-2018

  GB / T8163-2018

  GB3087-2008

  GB9948-2013

  GB5310-2017

 • 3087 pes basyşly gazan turbasy

  3087 pes basyşly gazan turbasy

  Düşnüksiz polat turba, içi boş, tegelek, inedördül we gönüburçly polatyň bir görnüşidir we bökdençsiz polat turbanyň deşikden boş polatdan ýa-da gaty turbadan ýasalýar, soň bolsa gyzgyn togalanan, sowuk togalanan ýa-da sowuk çyzylan polat turbanyň a merkezi dolandyryş bölümi we suwuklygy geçirmek üçin turbageçiriji hökmünde giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, polat turbanyň egilmek we burulmak güýji birmeňzeş we has ýeňil.Ykdysady bölüm polat.Nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we gurluşykda ulanylýan polat turba ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmekde giňden ulanylýar.

 • Uly diametrli galyň diwar bökdençsiz polat turba

  Uly diametrli galyň diwar bökdençsiz polat turba

  Düşnüksiz polat turba, içi boş, tegelek, inedördül we gönüburçly polatyň bir görnüşidir we bökdençsiz polat turbanyň deşikden boş polatdan ýa-da gaty turbadan ýasalýar, soň bolsa gyzgyn togalanan, sowuk togalanan ýa-da sowuk çyzylan polat turbanyň a merkezi dolandyryş bölümi we suwuklygy geçirmek üçin turbageçiriji hökmünde giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, polat turbanyň egilmek we burulmak güýji birmeňzeş we has ýeňil.Ykdysady bölüm polat.Nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we gurluşykda ulanylýan polat turba ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmekde giňden ulanylýar.

123Indiki>>> Sahypa 1/3