polat plastinka

 • Q355d açyk tabak

  Q355d açyk tabak

  Galyň polat plastinanyň polat derejesi, esasan, inçe polat plastinka bilen deňdir.Önümler nukdaýnazaryndan köpri polat plastinka, gazan polat plastinka, awtoulag öndürýän polat plastinka, basyş gämisi polat plastinka we köp gatly ýokary basyşly gämi polat plastinka, awtoulag berkitmesi polat plastinka ýaly polat plitalaryň käbir görnüşleri (2,5) Thick 10mm galyňlykda), barlanan polat plastinka (galyňlygy 2,5 ~ 8mm), poslamaýan polat plastinka, ýylylyga çydamly polat plastinka we beýleki görnüşler inçe tabaklar bilen kesilýär.

   

  Mundan başga-da, polat plastinkada material bar.Polat plitalaryň hemmesi birmeňzeş däl.Material başga, polat plastinanyň ulanylýan ýeri hem başga.

 • Q355b açyk tabak

  Q355b açyk tabak

  Galyň polat plastinanyň polat derejesi, esasan, inçe polat plastinka bilen deňdir.Önümler nukdaýnazaryndan köpri polat plastinka, gazan polat plastinka, awtoulag öndürýän polat plastinka, basyş gämisi polat plastinka we köp gatly ýokary basyşly gämi polat plastinka, awtoulag berkitmesi polat plastinka ýaly polat plitalaryň käbir görnüşleri (2,5) Thick 10mm galyňlykda), barlanan polat plastinka (galyňlygy 2,5 ~ 8mm), poslamaýan polat plastinka, ýylylyga çydamly polat plastinka we beýleki görnüşler inçe tabaklar bilen kesilýär.

   

  Mundan başga-da, polat plastinkada material bar.Polat plitalaryň hemmesi birmeňzeş däl.Material başga, polat plastinanyň ulanylýan ýeri hem başga.

 • Polat tabak

  Polat tabak

  Polat plastinka önümçilikde, önümçilikde we abatlaýyş taslamalarynda ulanylýan iň meşhur gyzgyn togalanýan, pes uglerod polat plitalardan biridir.A36 Polat plastinka polat plastinanyň beýleki derejeleri bilen deňeşdirilende has arzan bahadan islendik taslama güýç we berklik goşýar.Kebşirlemek, kesmek, emele getirmek we maşyn etmek aňsat.Metals Depot ýüzlerçe galyňlygy we polat plastinany saklaýar, öňünden ýa-da degirmen ululyklaryny ibermäge taýyn bolup onlaýn satyn alyp bilersiňiz ýa-da lomaý bahalarda az ýa-da köp mukdarda adaty kesmek üçin sargyt edip bilersiňiz.

 • Pes uglerod polat plastinka

  Pes uglerod polat plastinka

  Ylmyň, Tehnologiýanyň we Senagatyň ösmegi bilen has ýokary güýç, ýokary temperatura garşylyk, ýokary basyş, pes temperatura, poslama garşylyk, aşaga garşylyk we beýleki aýratyn fiziki we himiki aýratynlyklar ýaly materiallar üçin has ýokary talaplar öňe sürülýär, uglerod polat edip biler talaplaryna doly laýyk gelmeýär.

 • S 355b polat plastinka

  S 355b polat plastinka

   

  Q355b uly diametrli galyň diwar polat turbasy materialdyr.Ozal polat turba diýilýärdi.Poladyň uglerod düzümi takmynan 0,16%.Mn bäş elementde (C, Si, Mn, P, s) marganesiň köp bolmagy sebäpli aýratyn alyndy.

   

  Galyň diwar polat turbanyň esasy aýratynlyklary: oňat giňişleýin öndürijilik, pes temperatura öndürijiligi, sowuk möhürleme öndürijiligi, kebşirleýiş we işleýiş ukyby.