45 # Polat turba

Gysga düşündiriş:

Önümiň spesifikasiýasy:

Polat turbanyň daşky diametri 20-426

Polat turbanyň galyňlygy 20-426

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Tegelek turbanyň çig maly tegelek turba biletidir, tegelek turba düwünçegi takmynan 1 metre çenli ulaldygy bilen kesilýär we gaýtadan işlenýär we konweýer kemeri bilen gyzdyrylýar.Bilet ojakda iýmitlenýär we takmynan 1200 gradusa çenli gyzdyrylýar.Fuelangyç wodorod ýa-da asetilen.Ojakdaky temperatura gözegçiligi esasy mesele.Tegelek turba bileti çykandan soň, basyş urmagy bilen deşilýär.Umuman, iň köp ýaýran perforator konus rul perforatorydyr.Perforatoryň bu görnüşi ýokary önümçilik netijeliligine, önümiň hiline, uly deşikli diametrine eýe we dürli polat geýip biler.Deşikden soň, tegelek turba billeti üç sany ýokary diagonaly, üznüksiz togalanmak ýa-da ekstruziýa bilen yzygiderli togalanýar.Ekstruziýadan soň turbany ulaltmak üçin aýyrmaly.Kaliper deşikleri urmak we polat turbalary emele getirmek üçin ýokary tizlikde konus matkasy arkaly polat düwünçegine aýlanýar.Polat turbanyň içki diametri, kaliper burawynyň daşky diametri uzynlygy bilen kesgitlenýär.Polat turbany ulaldandan soň, sowadyjy minara girýär we suw sepip sowadylýar.Polat turbany sowadandan soň, düzelder.Düzedilenden soň polat turba konweýer kemeri bilen içerki barlag üçin metal barlag maşyna (ýa-da gidrawliki synag) iberilýär.Polat turbanyň içinde çatryklar, köpürjikler we beýleki meseleler bar bolsa, tapylar.El bilen saýlanylandan soň polat turbanyň hilini barlamak.Polat turbasy barlanandan soň, sany, spesifikasiýasy we önümçilik nokadynyň nomeri boýag bilen sepilýär.Ammarda kran bilen.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler