Poslamaýan polat turba

 • Poslamaýan polatdan bezeg polat turbasy

  Poslamaýan polatdan bezeg polat turbasy

  Poslamaýan polatdan bezeg turbasyna poslamaýan polatdan kebşirlenen polat turba hem diýilýär, gysga wagtda kebşirlenen turba diýilýär.Adatça polat ýa-da polat zolak gysylyp, gurluş we galyp tarapyndan emele gelenden soň polat turba bilen kebşirlenýär.Kebşirlenen polat turbanyň önümçilik prosesi ýönekeý, önümçiligiň netijeliligi ýokary, dürli görnüşleri we aýratynlyklary bar we enjamyň bahasy az, ýöne umumy güýji üznüksiz polat turbadan pesdir.

   

  Poslamaýan polat turbalaryň köp görnüşi bar, ýöne olar esasan aşakdaky maksatlar üçin ulanylýar:

  1Poslamaýan polat turbalaryň klassifikasiýasy

  1. Önümçilik usuly boýunça klassifikasiýa:

  (1) Düşnüksiz turba - sowuk çekilen turba, ekstrudirlenen turba, sowuk togalanan turba.

  (2) Kebşirlenen turba:

  )

  (b) Kebşä görä göni kebşirlenen turba we spiral kebşirlenen turba bölünýär.

  2. Bölüm görnüşine görä klassifikasiýa: (1) tegelek polat turba;(2) gönüburçly turba.

  3. Diwaryň galyňlygy boýunça klassifikasiýa - inçe diwar polat turbasy, galyň diwar polat turbasy

  4. Ulanylyşy boýunça toparlara bölünýär: (1) Raýat turbalary tegelek turbalara, gönüburçly turbalara we gül turbalaryna bölünýär, olar köplenç bezeg, gurluşyk, gurluş we ş.m. ulanylýar;

  . , nebithimiýa, kagyz, ýadro energiýasy, azyk, içgi, lukmançylyk we suwuk gurşaw üçin ýokary talaplary bolan beýleki pudaklar ýaly.

  2Polat turba

  Poslamaýan polatdan ýasalan turba, içi boş we uzyn bogunly uzyn polatdyr.

  1. Polat turbanyň önümçilik prosesi we akymy:

  Eritmek> ingot> polat togalanmak> gabmak> gabmak> deşmek> annealing> duzlamak> kül ýüklemek> sowuk çyzgy> kelläni kesmek> duzlamak> ammar

  2. Düşnüksiz polat turbanyň aýratynlyklary:

  Aboveokardaky proses akymyndan görmek kyn däl: birinjiden, önümiň diwar galyňlygy näçe galyň bolsa, şonça-da tygşytly we amaly bolar.Diwaryň galyňlygy näçe inçe bolsa, gaýtadan işlemek bahasy şonça-da ýokary bolar;Ikinjiden, önümiň prosesi onuň çäklendirmelerini kesgitleýär.Adatça, üznüksiz polat turbanyň takyklygy pes: diwaryň deň däl galyňlygy, turbanyň içindäki we daşyndaky ýagtylygy pes, bahasy gaty ýokary, turbanyň içinde we daşynda çukurlar we gara tegmiller bar, bu kyn aýyrmak;Üçünjiden, ony ýüze çykarmak we emele getirmek awtonom görnüşde işlenmeli.Şonuň üçin ýokary basyşda, ýokary güýçde we mehaniki gurluş materiallarynda artykmaçlyklary bar.

  3Kebşirlenen polat turba

  304 poslamaýan polatdan bezeg turbasy

  304 poslamaýan polatdan bezeg turbasy

  Gysgaça kebşirlenen turba diýlip atlandyrylýan kebşirlenen polat turba, polat plastinkadan ýa-da polat zolakdan kebşirlenen we enjamyň we galypdan emele gelen poslamaýan polat turbadyr.

  1. Polat tabak

  2. Kebşirlenen polat turbanyň aýratynlyklary:

  Aboveokardaky proses akymyndan görmek kyn däl: birinjiden, önüm üznüksiz we onlaýn ýagdaýda öndürilýär.Diwaryň galyňlygy näçe galyň bolsa, enjama we kebşirleýiş enjamlaryna maýa goýumlary şonça köp bolar we tygşytly we amaly az bolar.Diwar näçe inçe bolsa, giriş-çykyş gatnaşygy şonça pes bolar;Ikinjiden, önümiň prosesi onuň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini kesgitleýär.Adatça, kebşirlenen polat turbanyň ýokary takyklygy, birmeňzeş diwar galyňlygy, poslamaýan polat turba armaturlarynyň ýokary içerki we daşarky ýagtylygy bar (polat plastinanyň üstki derejesi bilen kesgitlenýän polat turbanyň üstki ýagtylygy) we özbaşdak ululykda bolup biler.Şonuň üçin ýokary takyklygy, orta pes basyşly suwuklygy ulanmakda ykdysadyýetini we gözelligini özünde jemleýär.

   

  Ulanyş gurşawynda hlor iony bar.Duz, der, deňiz suwy, deňiz şemaly, toprak we ş.m. ýaly hlor ionlary giňden bar, poslamaýan polat hlorid ionlarynyň barlygynda çalt poslaýar, hatda adaty pes uglerod polatdan hem geçýär.Şonuň üçin poslamaýan poladyň ulanylyş gurşawyna talaplar bar we tozany aýyrmak we arassa we gurak saklamak üçin ony yzygiderli süpürmeli.

  316 we 317 poslamaýan polatlar (317 poslamaýan polatlaryň häsiýetleri üçin aşakda serediň) poslamaýan polatlary öz içine alýan molibden.317 poslamaýan polatdan bolan molibden düzümi, 316 poslamaýan polatdan birneme ýokarydyr.Polatdaky molibden sebäpli bu poladyň umumy öndürijiligi 310 we 304 poslamaýan polatdan has gowudyr.Highokary temperatura şertlerinde, kükürt kislotasynyň konsentrasiýasy 15% -den pes we 85% -den ýokary bolanda, 316 poslamaýan poladyň köp ulanylyşy bar.316 poslamaýan polatdan hem gowy hlorid poslama garşylygy bar, şonuň üçin adatça deňiz gurşawynda ulanylýar.Sosial ykdysadyýetiň ösmegi bilen poslamaýan polat turbanyň ulanylmagy hem has meşhur boldy.Allhli ugurlarda täze üýtgeşmeler getirer.

 • 316 poslamaýan polat turba

  316 poslamaýan polat turba

  Nebit, himiýa, lukmançylyk, azyk we ýeňil senagatda ulanylýan metallar

  316 poslamaýan polat turbasy nebit, himiýa, lukmançylyk, azyk, ýeňil senagat, mehaniki gurallar we beýleki senagat geçiriji turbalary we mehaniki gurluş düzüm böleklerinde giňden ulanylýan çukur uzyn tegelek polatdyr.Mundan başga-da, egilmek we burulma güýji birmeňzeş bolanda, agramy birneme ýeňil bolýar, şonuň üçin mehaniki bölekleri we in engineeringenerçilik gurluşlaryny öndürmek üçin giňden ulanylýar.Şeýle hem dürli adaty ýaraglar, çelekler, gabyklar we ş.m. öndürmek üçin köplenç ulanylýar.

  316 poslamaýan polat turbanyň iň ýokary uglerod mukdary 0,03 bolup, kebşirleýişden soň rugsat berilmeýän we poslama garşylygy talap edilýän ýerlerde ulanylyp bilner.

  316 we 317 poslamaýan polatlar (317 poslamaýan polatlaryň häsiýetleri üçin aşakda serediň) poslamaýan polatlary öz içine alýan molibden.

  Bu poladyň umumy öndürijiligi 310 we 304 poslamaýan polatdan has gowudyr.Highokary temperaturada, kükürt kislotasynyň konsentrasiýasy 15% -den pes we 85% -den ýokary bolanda, 316 poslamaýan poladyň köp ulanylyşy bolýar.

  316 poslamaýan polat plastinka, 00Cr17Ni14Mo2 hem diýilýär, poslama garşylyk:

  Poslama garşylygy 304 poslamaýan polatdan has gowudyr we pulpa we kagyz öndürmek prosesinde gowy poslama garşylygy bar.

  316 poslamaýan poladyň karbid ýagyş garşylygy 304 poslamaýan polatdan has gowudyr we ýokardaky temperatura diapazony ulanylyp bilner.

   Dürli görnüşleri: 316 poslamaýan polat turbalar, 316 poslamaýan polatdan açyk turbalar, 316 poslamaýan polatdan bezeg turbalary, 316 poslamaýan polat kapilýar turbalary, 316 poslamaýan polatdan kebşirlenen turbalar, 304 poslamaýan polat turbalar.

  316L poslamaýan polat turbanyň iň ýokary uglerod mukdary 0,03 bolup, kebşirleýişden soň rugsat berilmeýän we poslama garşylygy talap edilýän programmalarda ulanylyp bilner.

  5 Poslama garşylyk

  11 316 poslamaýan polatdan aşa gyzmak arkaly gatylaşdyryp bolmaýar.

  12 Kebşirlemek

  13 Adaty ulanylyş: pulpa we kagyz ýasamak üçin enjamlar, ýylylyk çalşyjy, boýag enjamlary, film gaýtadan işleýän enjamlar, turbageçirijiler, kenarýaka sebitlerdäki binalaryň daşky materiallary

 • 304 poslamaýan polat turba

  304 poslamaýan polat turba

  Hasyl güýji (N / mm2)205

  Dartyş güýji520

  Uzalma (%)40

  Gatylyk HB187 HRB90 HV200

  Dykyzlygy 7.93 gr· cm-3

  Heatörite ýylylyk c (20)) 0.502 J.· (g · C) - 1

  Malylylyk geçirijiligiλ/ W (m)· ℃) - 1 (aşakdaky temperaturada /)

  20 100 500 12.1 16.3 21.4

  Çyzykly giňelme koeffisiýentiα/ (10-6 /) (aşakdaky temperaturalaryň arasynda /)

  2010020200 20300 20400

  16.0 16.8 17.5 18.1

  Garşylyk 0.73Ω ·mm2· m-1

  Eriş nokady 1398 ~ 1420

   Poslamaýan we ýylylyga çydamly polat hökmünde 304 polat turba azyk, umumy himiýa enjamlary we atom energiýasy pudagy üçin iň köp ulanylýan enjamdyr.

  304 polat turbasy, ähliumumy poslamaýan polat turbanyň bir görnüşidir, oňat toplumlaýyn öndürijiligi talap edýän enjamlary we bölekleri ýasamak üçin giňden ulanylýar (poslama garşylyk we emele geliş).

  304 polat turbanyň ajaýyp pos we poslama garşylygy we transgranulýar poslama garşylygy bar.

  304 polat turba materialy, konsentrasiýa bilen gaýnadylan temperaturadan azot kislotasynda güýçli poslama garşylygy bar65%.Şeýle hem aşgar erginine we organiki we organiki däl kislotalaryň köpüsine poslama garşylygy bar.Howadaky ýa-da himiki poslama gurşawda poslama garşy durup bilýän ýokary garyndy poladyň bir görnüşi.Poslamaýan polat owadan ýüzüne we gowy poslama garşylygy bolan poladyň bir görnüşidir.Reňk örtügi ýaly ýerüsti bejergiden geçmeli däl, poslamaýan poladyň mahsus aýratynlyklaryna doly oýnaýar.Polatyň köp tarapynda ulanylýar, adatça poslamaýan polat diýilýär.13 hrom polat we 18-8 hrom-nikel polat ýaly ýokary garyndy polatlar häsiýetiň wekili.

  Poslamaýan we ýylylyga çydamly polat hökmünde 304 polat turba azyk, umumy himiýa enjamlary we atom energiýasy pudagy üçin iň köp ulanylýan enjamdyr.

 • 201 poslamaýan polat turba

  201 poslamaýan polat turba

   

  Bellemek usuly

   

  201 poslamaýan polat turbasy - S20100 (AISI. ASTM)

   

  Amerikan demir we polat instituty dürli standart derejeli poslamaýan polat pollary bellemek üçin üç san ulanýar.Şol sanda:

   

  Austenit poslamaýan polat 200 we 300 seriýa belgisi bilen bellenýär;

   

  Ferrit we martensit poslamaýan polatlar 400 seriýa belgisi bilen görkezilýär.

   

  Mysal üçin, käbir adaty austenit poslamaýan polatlar 201, 304, 316 we 310, ferrit poslamaýan polatlar 430 we 446, martensit poslamaýan polatlar 410, 420 we 440C, we dupleks (austenit-ferrit) poslamaýan polatlar bilen bellik edilýär. , poslamaýan polatdan ýagýan ýagyşlar we demir düzümi 50% -den az bolan erginler adatça patentlenýär ýa-da söwda belligi bolýar.

   

   

   

  Maksady ýerine ýetirmek

   

  201 poslamaýan polat turbanyň kislota garşylygy, aşgar garşylygy, ýokary dykyzlygy we çukury ýok.Gözegçilik zolagynyň gapagy we aşaky gapagy ýaly dürli ýokary hilli materiallary öndürmek üçin ulanylýar.201 poslamaýan polat turbasy esasan bezeg turbasynda, senagat turbasynda we käbir ýalpak önümlerde ulanylyp bilner.201 poslamaýan polat turbanyň fiziki aýratynlyklary

   

  1. Uzalmagy: 60-80%

   

  2. Dartyş berkligi: 100000-1800 psi

   

  3. Elastik modul: 29000000 psi

   

  4. Hasyl berkligi: 50000-1500 psi

   

  A.Tegelek polat taýýarlamak;B. atingyladyş;C. Gyzgyn togalanan perforasiýa;D. Kelläni kesmek;E. Duzlamak;F. üwürmek;G. ýaglamak;H. Sowuk togalanmak;I. peselmek;J. Solution ýylylygy bejermek;K. Göni düzmek;L. Turbany kesmek;M. Pikling;N. Önümiň barlagy.

   

 • poslamaýan polat turba

  poslamaýan polat turba

  Standart: JIS AISI ASTM GB DIN EN BS

  Bahasy: 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 410, 410S, 420,430, 904L we ş.m.

  Tehnika: Spiral kebşirlenen, ERW, EFW, bökdençsiz, ýagty ýanmak we ş.m.

  Çydamlylyk: ± 0.01%

  Gaýtadan işlemek hyzmaty: egilmek, kebşirlemek, bezemek, urmak, kesmek

  Bölümiň görnüşi: tegelek, gönüburçly, inedördül, alty, ýumurtga we ş.m.

  Faceerüsti gutarma: 2B 2D BA .33 No1 HL .44 8K

  Bahanyň möhleti: FOB, CIF, CFR, CNF, EXW

  Töleg möhleti: T / T, L / C.