Önümler

 • Düşnüksiz turba

  Düşnüksiz turba

  Önümiň spesifikasiýasy:

  Polat turbanyň daşky diametri 12-377

  Polat turbanyň galyňlygy 2-50

  Umumy material:

  10 # 0.07 ~ 0.13 0.17 ~ 0.37 0.35 ~ 0.65 ≤0.035 ≤0.035

  20 # 0.17 ~ 0.23 0.17 ~ 0.37 0.35 ~ 0.65 ≤0.035 ≤0.035

  35 # 0.32 ~ 0.39 0.17 ~ 0.37 0.35 ~ 0.65 ≤0.035 ≤0.035

  45 # 0.42 ~ 0.50 0.17 ~ 0.37 0.50 ~ 0.80 ≤0.035 ≤0.035

  40cr 0.37 ~ 0.44 0.17 ~ 0.37 0.50 ~ 0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08 ~ 1.10

  25Mn 0.22 ~ 0.2 0.17 ~ 0.37 0.70 ~ 1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25

  37Mn5 0.30 ~ 0.39 0.15 ~ 0.30 1.20 ~ 1.50 ≤0.015 ≤0.020

  Giriş:

  Oturylan bökdençsiz turba, sowuk çyzgydan ýa-da gyzgyn togalanandan soň ýokary takyk polat turba materialynyň bir görnüşidir.Takyk polat turbanyň içki we daşarky diwarlarynda oksid gatlagynyň ýoklugy sebäpli, [1] syzmazdan ýokary basyş astynda, ýokary takyklyk, ýokary gutarnykly, deformasiýa bolmazdan sowuk egilmek, ýanmak, ýarylmazdan tekizlemek we ş.m. esasan ulanylýar bökdençsiz bolup bilýän silindrler ýa-da silindrler ýaly pnewmatik ýa-da gidrawliki komponentleri öndürmek üçin.Düwürtiksiz turbanyň himiki düzümi uglerod C, kremniý Si, marganes Mn, kükürt S, fosfor P, hrom Cr

  Düşeksiz turba gaýtadan işlemek tehnologiýasyny kabul edýär

  Oturylan bökdençsiz turba togalanmak arkaly gaýtadan işlenýär.Layer üstündäki galyndy gysyjy stres sebäpli, üstündäki mikro çatryklary ýapmak we eroziýanyň giňelmeginiň öňüni almak peýdalydyr.Surfaceerüsti poslama garşylygy gowulaşdyryp, ýadaw polat turbanyň ýadawlyk güýjüni ýokarlandyrmak üçin ýadawlyk çatryklarynyň döremegini ýa-da giňelmegini gijikdirip biler.Rulon görnüşi bilen, tegelek üstünde kontakt ýüzüniň elastik we plastiki deformasiýasyny azaldýan, üstünde işleýän sowuk gaty gatlagy emele gelýär, şeýlelik bilen polat turbanyň içki diwarynyň könelmegine garşylygy ýokarlandyrýar we ýanmazlygyň öňüni alýar. üwemekden döreýär.Dökülenden soň, ýerüsti çişligiň peselmegi amatly häsiýeti gowulaşdyryp biler.

  Rolling bilen işlemek, çipsiz işlemegiň bir görnüşidir.Adaty temperaturada, üstüň gurluşyny, mehaniki aýratynlyklaryny, görnüşini we ululygyny üýtgetmek maksadyna ýetmek üçin iş böleginiň mikroskopiki çişligini tekizlemek üçin metalyň plastiki deformasiýasy ulanylýar.Şonuň üçin bu usul üweýiş edip bilmeýän bir wagtyň özünde ýuwmak we güýçlendirmek ýaly iki maksada ýetip biler.

  Gaýtadan işlemek üçin haýsy usul ulanylsa-da, bölekleriň üstünde elmydama inçe konweks we konkaw deňsiz pyçak yzlary, gümürtik depeler we jülgeler hadysasy bolar,

  Dolandyryş işleýiş ýörelgesi: Bu basyşy gutarýan gaýtadan işlemegiň bir görnüşi, sowuk plastmassa häsiýetleriniň adaty temperatura ýagdaýynda metalyň ulanylmagy, iş böleginiň üstünde belli bir basyş etmek üçin togalanýan gurallaryň ulanylmagy, iş böleginiň üstündäki metal plastmassa akym, asyl galyndy pes konkaw çukury dolduryň we iş böleginiň üstki çişlik bahasynyň peselmegine ýetiň.Aýlanan ýerüsti metalyň plastiki deformasiýasy, ýerüsti dokumalaryň sowuklamagy we dänäniň ýuka bolmagy, dykyz süýümiň emele gelmegi we galyndy stres gatlagynyň emele gelmegi, gatylygy we güýji, şeýlelik bilen könelişmä garşylygy, poslama garşylygy we sazlaşygy gowulaşýar. iş bölegi.Rolling, kesilmezden plastmassa işleýiş usulydyr.

  Düşnüksiz turbanyň birnäçe artykmaçlygy:

  1, ýeriň çişligini gowulaşdyrmak, gödeklik esasan Ra≤0.08µ m ýa-da şoňa ýetip biler.

  2, dogry tegeleklik, elliptik 0.01mm-den pes bolup biler.

  3, ýeriň gatylygyny gowulaşdyrmak, güýç deformasiýasy ýok edilýär, gatylygy HV≥4 ° ýokarlanýar

  4, galyndy stres gatlagyny gaýtadan işläniňizden soň, ýadawlygyň güýjüni 30% ýokarlandyryň.

  5, laýyklygyň hilini ýokarlandyrmak, könelmegi azaltmak, bölekleriň hyzmat möhletini uzaltmak, ýöne bölekleri gaýtadan işlemek bahasy azalýar.

 • Sowuk çyzylan polat turba

  Sowuk çyzylan polat turba

  Önümiň spesifikasiýasy:

  Polat turbanyň daşky diametri 12-377

  Polat turbanyň galyňlygy 2-50

  Önümiň tanyşdyrylyşy:

  Has kiçi göwrümli we has ýokary hilli kiçi diametrli polat turbalary almak üçin sowuk togalanmak, sowuk çyzgy ýa-da iki usulyň utgaşmasy ulanylmaly.Sowuk togalanmak, adatça, üýtgeýän bölümiň tegelek çukuryndan we stasionar konus kellesinden ybarat ýyllyk geçelgede polat turbanyň togalanýan iki beýik degirmeninde amala aşyrylýar.Sowuk çyzgy, adatça, 0,5 ~ 100T bir zynjyrda ýa-da goşa zynjyrly sowuk çyzgy enjamynda amala aşyrylýar.

  Gidrotehniki synag, flanes, alawlamak üçin himiki düzümi we mehaniki aýratynlyklary üpjün etmekden başga-da, esasan No. 10, No. 20, 35 35, 45 45 polatdan öndürilen ýokary hilli uglerod gurluş polat sowuk çyzylan turba. tekizlemek we beýleki synaglar.

  Sowuk çekilen polat turbanyň agramyny hasaplamagyň formulasy:((OD - diwaryň galyňlygy) * Diwaryň galyňlygy * 0.02466 = kg / m (metr üçin agram)

  Sowuk çyzgy materialy:

  10 #, 20 #, 35 #, 45 #, q345b, 40cr, 42crmo, 35crmo, 30crmo we beýleki materiallar

 • Takyk polat turba

  Takyk polat turba

  Önümiň tanyşdyrylyşy:

  Takyk polat turbanyň ýokary ululygy, ýokary takyklygy, içindäki we daşyndaky turbalar, içerde we daşarda polat turbany ýylylyk bilen bejermekden soň, oksid plyonkasy ýok, polat turbanyň ýanmagy, ýarylmazdan tekizlenmegi, deformasiýa bolmazdan sowuk egilmegi we ýokary basyşa çydap bilýär , dürli çylşyrymly deformasiýa we mehaniki çuňňur gaýtadan işläp biler.

  Polat turba markalarynyň esasy önümçiligi: 10 #, 20 #, 35 #, 45 #, 40cr, 42crmo, 16mn we ş.m.

  Önümiň spesifikasiýasy:

  Polat turbanyň daşky diametri 12-159

  Polat turbanyň diwar galyňlygy 2-30

  Esasy ulanylyşy:

  Takyk polat turbalar awtoulaglarda, motosikllerde, elektrik ulaglarynda, nebithimiýa, elektrik energiýasy, gämiler, howa giňişligi, podşipnikler, pnewmatiki komponentler, orta we pes basyşly gazanlar bökdençsiz polat turbasy we beýleki meýdanlarda giňden ulanylýar, polat ýeňi, podşipnikler hem ulanylyp bilner. , gidrawlik, mehaniki gaýtadan işlemek we beýleki ugurlar!

  Önümçilik prosesi:

  Takyk polat turbanyň önümçilik prosesi adaty bökdençsiz turbanyňky bilen deňdir, ýagny iň soňky duzlama we sowuk togalama prosedurasy bar.

  Takyk polat turba prosesi akymy

  Turbany bilet bilen ýylatmak - gözden geçirmek - deri - - - perforasiýa, duzlamak passiwasiýa, üwemek - ýag çalmak gury - sowuk togalanmak - kellesini kesmek - gözden geçirmek, kesgitlemek, taýýar önüm gaplamasy

 • 10 # Polat turba

  10 # Polat turba

  Önümiň spesifikasiýasy:

  Polat turbanyň daşky diametri 20-426

  Polat turbanyň galyňlygy 20-426

  Himiki düzümi:

  ● No. 10 bökdençsiz polat turbanyň himiki düzümi:

  Uglerod C: 0.07 ~ 0.14 ″ kremniý Si: 0.17 ~ 0.37 Marganes Mn: 0.35 ~ 0.65 Kükürt S: ≤0.04 Fosfor P: ≤0.35 hrom Cr: ≤0.15 Nikel Ni: ≤0.25 Mis Cu: ≤0.25

  Mehaniki emläk:

  No. 10 bökdençsiz polat turbanyň mehaniki aýratynlyklary: Dartyş güýji σb (MPa): ≥410 (42) Hasyl güýji σs (MPa): ≥245 (25) uzalma δ5 (%): ≥25 bölümiň gysylmagy (%): ≥5 , gatylygy: gyzdyrylmadyk, ≤156HB, nusga ölçegi: 25mm.

  Carbonokary hilli uglerod gurluş polat:

  No. 10 bökdençsiz polat turbada uglerod (C) elementinden we deoksidasiýa üçin belli bir mukdarda kremniý (Si), marganes (Mn) (beýleki elementlerden başga) garyndy elementleri ýok. 0,80% -den gowrak, 1,20% -e çenli) garyndy elementleri.

  Şeýle polat himiki düzümi we mehaniki aýratynlyklary bolmalydyr.Kükürdiň (S) we fosforyň (P) düzümi, adatça, 0.035% -den aşakda gözegçilik edilýär.0.030% -den aşakda dolandyrylsa, ýokary hilli polat diýilýär we 20A ýaly bahadan soň "A" goşulmaly;P 0.025% -den aşakda dolandyrylsa we S 0.020% -den aşakda dolandyrylsa, oňa ýokary hilli polat diýilýär we tapawudy görkezmek üçin bahadan soň "E" goşulmaly.Hrom (Cr), nikel (Ni), mis (Cu) we ş.m. ýaly çig mal bilen polata getirilen galyndy garyndy elementleri üçin Cr≤0.25%, Ni≤0.30%, Cu≤0.25%.Marganesiň (Mn) käbir markalary 1,40% -e çenli, marganes polaty diýlip atlandyrylýar.

  No. 10 bökdençsiz polat turbanyň agramyny hasaplamak formulasy: [(daşky diametri - diwaryň galyňlygy) * diwaryň galyňlygy] * 0.02466 = kg / m (metr üçin agram)

 • Q345B bökdençsiz turba

  Q345B bökdençsiz turba

  Önümiň spesifikasiýasy:

  Polat turbanyň daşky diametri 20-426

  Polat turbanyň galyňlygy 20-426

  Esasy aýratynlyklary:

  Gowy giňişleýin mehaniki häsiýetler, kebşirleýiş, sowuk, gyzgyn iş häsiýetleri we poslama garşylyk, pes temperatura berkligi bilen

  Haryt amaly:

  Gämiler, gazanlar, basyş gämileri, nebit saklaýjy baklar, köprüler, elektrik stansiýasy enjamlary, göteriji maşynlar we has köp ýükli beýleki kebşirleýiş desgalary

 • 35CrMo garyndy polat turba

  35CrMo garyndy polat turba

  Önümiň spesifikasiýasy:

  Polat turbanyň daşky diametri 20-426

  Polat turbanyň galyňlygy 20-426

  Önümiň tanyşdyrylyşy:

  Mysal üçin, 40Cr..

  Steel Polatdaky esasy garyndy elementleri, käbir mikro garyndy elementlerinden başga, köplenç birnäçe göterim bilen aňladylýar.Ortaça garyndy mazmuny 1,5% -den az bolanda, diňe polat belgisinde diňe element nyşany bellenýär, ýöne mazmuny däl.Şeýle-de bolsa, aýratyn ýagdaýlarda bulaşdyrmak aňsat, “12 ″” belgisi “12CrMoV” we “12Cr1MoV” ýaly polat belgisinden soň bellik edilip bilner, öňki hrom mukdary 0,4-0,6%, ikinjisi bolsa 0,9-1.2%.Galan hemme zat birmeňzeş.Haçan-da ortaça garyjy elementiň mazmuny ≥1.5%, ≥2.5%, ≥3.5% …… “bolanda, element nyşany mazmundan soň bellik edilmeli, 2, 3, 4 …… we ş.m. hökmünde görkezilip bilner. Mysal üçin, 18Cr2Ni4WA.

  Van Wanadiý V, titanium Ti, alýumin AL, bor B we polatdaky seýrek toprak RE ýaly garyndy elementleri mikro-garyndy elementlerine degişlidir.Mazmuny gaty pes bolsa-da, polat belgisinde bellik edilmelidir.Mysal üçin, 20MnVB polatdan.Wanadim 0.07-0,12%, bor 0,001-0.005%.

  General umumy ýokary hilli polatdan tapawutlandyrmak üçin ýokary derejeli poladyň polat sanynyň soňuna “A” goşulmaly.

  ⑤ purposeörite maksatly garyndy gurluş polat, polat belginiň prefiksi (ýa-da goşulma) polat nyşanynyň maksadyny görkezýär.Mysal üçin, nurbatlary aýlamak üçin ýörite ulanylýan 30CrMnSi polat ML30CrMnSi hökmünde aňladylýar.

  Garyndy turbanyň we bökdençsiz turbanyň ikisiniňem gatnaşygy we tapawudy bar, bulaşdyryp bolmaz.

  Garyndy turbasy, adynyň görkezişi ýaly garyndy turbadan ýasalandygyny kesgitlemek üçin önümçilik materialyna (ýagny material) laýyklykda polat turbadyr;Üznüksiz turba, kesgitlemek üçin önümçilik prosesine laýyklykda (bökdençsiz) polat turbadyr, bökdençsiz turbadan tapawutly kebşirlenen turba, şol sanda göni tikilen kebşirlenen turba we spiral turba.

  Önümçilik tehnologiýasy:

  1, → ammar

  2. Sowuk çyzylan (togalanan) bökdençsiz polat turba: tegelek turba boş → ýyladyş → perforasiýa → sözbaşy → annealing → duzlamak → ýaglamak (mis örtük) → köp pasly sowuk çyzgy (sowuk togalanmak) → boş turba → ýylylyk bejergisi → tekizlemek → gidrostatik synag (gözden geçirmek) → markirlemek → saklamak

 • 30CrMo garyndy polat turba

  30CrMo garyndy polat turba

  Önümiň spesifikasiýasy:

  Polat turbanyň daşky diametri 20-426

  Polat turbanyň galyňlygy 20-426

  Önümiň tanyşdyrylyşy:

  Steel Polat belgisiniň başyndaky iki san, 40Cr, 30CrMo garyndy polat turbasy ýaly ortaça uglerodyň mukdary birnäçe müň bolan poladyň uglerodyny görkezýär.

  Steel Polatdaky esasy garyndy elementleri, käbir mikro garyndy elementlerinden başga, köplenç birnäçe göterim bilen aňladylýar.Ortaça garyndy mazmuny 1,5% -den az bolanda, diňe polat belgisinde diňe element nyşany bellenýär, ýöne mazmuny däl.Şeýle-de bolsa, aýratyn ýagdaýlarda bulaşdyrmak aňsat, “12 ″” belgisi “12CrMoV” we “12Cr1MoV” ýaly polat belgisinden soň bellik edilip bilner, öňki hrom mukdary 0,4-0,6%, ikinjisi bolsa 0,9-1.2%.Galan hemme zat birmeňzeş.Haçan-da ortaça garyjy elementiň mazmuny ≥1.5%, ≥2.5%, ≥3.5% …… “bolanda, element nyşany mazmundan soň bellik edilmeli, 2, 3, 4 …… we ş.m. hökmünde görkezilip bilner. Mysal üçin, 18Cr2Ni4WA.

  Van Wanadiý V, titanium Ti, alýumin AL, bor B we polatdaky seýrek toprak RE ýaly garyndy elementleri mikro-garyndy elementlerine degişlidir.Mazmuny gaty pes bolsa-da, polat belgisinde bellik edilmelidir.Mysal üçin, 20MnVB polatdan.Wanadim 0.07-0,12%, bor 0,001-0.005%.

  General umumy ýokary hilli polatdan tapawutlandyrmak üçin ýokary derejeli poladyň polat sanynyň soňuna “A” goşulmaly.

  ⑤ purposeörite maksatly garyndy gurluş polat, polat belginiň prefiksi (ýa-da goşulma) polat nyşanynyň maksadyny görkezýär.Mysal üçin, nurbatlary aýlamak üçin ýörite ulanylýan 30CrMnSi polat ML30CrMnSi hökmünde aňladylýar.

  Önümçilik tehnologiýasy:

  1, → ammar

  2. Sowuk çyzylan (togalanan) bökdençsiz polat turba: tegelek turba boş → ýyladyş → perforasiýa → sözbaşy → annealing → duzlamak → ýaglamak (mis örtük) → köp pasly sowuk çyzgy (sowuk togalanmak) → boş turba → ýylylyk bejergisi → tekizlemek → gidrostatik synag (gözden geçirmek) → markirlemek → saklamak

 • 440 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka 440 poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  440 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka 440 poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  Poslamaýan polat plastinka tekiz ýüzüne, ýokary plastisitliligine, berkligine we mehaniki güýjüne eýe bolup, kislotanyň, gidroksidi gazyň, erginiň we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň poslamagyna garşydyr.Bu poslamak aňsat däl, ýöne düýbünden poslamaýan garyndy poladyň bir görnüşidir.Poslamaýan polat plastinka, atmosfera, bug we suw ýaly gowşak metbugatyň poslamagyna çydamly polat plastinkany, kislota çydamly polat plastinka bolsa kislota, aşgar we duz ýaly himiki eriş serişdeleriniň poslamagyna çydamly polat plastinkany aňladýar.Poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 20-nji asyryň başynda çykaly bäri bir asyrdan gowrak taryhy bar.

 • 410 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 410 poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  410 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 410 poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  Poslamaýan polat plastinka tekiz ýüzüne, ýokary plastisitliligine, berkligine we mehaniki güýjüne eýe bolup, kislotanyň, gidroksidi gazyň, erginiň we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň poslamagyna garşydyr.Bu poslamak aňsat däl, ýöne düýbünden poslamaýan garyndy poladyň bir görnüşidir.Poslamaýan polat plastinka, atmosfera, bug we suw ýaly gowşak metbugatyň poslamagyna çydamly polat plastinkany, kislota çydamly polat plastinka bolsa kislota, aşgar we duz ýaly himiki eriş serişdeleriniň poslamagyna çydamly polat plastinkany aňladýar.Poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 20-nji asyryň başynda çykaly bäri bir asyrdan gowrak taryhy bar.

 • 316L poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 316L poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  316L poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 316L poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  Poslama garşylygy we 316 poslamaýan poladyň ýokary temperatura güýji Mo elementiniň goşulmagy sebäpli ep-esli gowulaşdy.Temperatureokary temperatura garşylygy 1200-1300 dereje ýetip biler we agyr şertlerde ulanylyp bilner.

  Ulanylyşy: deňiz suw enjamlary, himiki, boýag, kagyz öndürmek, oksalat kislotasy, dökün we beýleki önümçilik enjamlary;Fotosurat, azyk senagaty, kenarýaka desgalary, ýüpler, CD çybyklar, boltlar, hozlar.

 • 304 poslamaýan polat plastinka 304 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka

  304 poslamaýan polat plastinka 304 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka

  Poslamaýan polat plastinanyň üstü tekiz, ýokary plastikligi, berkligi we mehaniki güýji, kislota, aşgar gazy, ergin we beýleki media poslama.Bu aňsat poslamaýan, ýöne poslamaýan garyndy polatdyr.

 • 304L poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 304L poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  304L poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 304L poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  304L, ähliumumy poslamaýan polat bolup, oňat toplumlaýyn öndürijiligi talap edýän enjamlary we bölekleri ýasamak üçin giňden ulanylýar (poslama garşylyk we formallyk)

123456Indiki>>> Sahypa 1/15