Q355b açyk tabak

Gysga düşündiriş:

Galyň polat plastinanyň polat derejesi, esasan, inçe polat plastinka bilen deňdir.Önümler nukdaýnazaryndan köpri polat plastinka, gazan polat plastinka, awtoulag öndürýän polat plastinka, basyş gämisi polat plastinka we köp gatly ýokary basyşly gämi polat plastinka, awtoulag berkitmesi polat plastinka ýaly polat plitalaryň käbir görnüşleri (2,5) Thick 10mm galyňlykda), barlanan polat plastinka (galyňlygy 2,5 ~ 8mm), poslamaýan polat plastinka, ýylylyga çydamly polat plastinka we beýleki görnüşler inçe tabaklar bilen kesilýär.

 

Mundan başga-da, polat plastinkada material bar.Polat plitalaryň hemmesi birmeňzeş däl.Material başga, polat plastinanyň ulanylýan ýeri hem başga.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Garyndy poladyň aýratynlyklary

Ylmyň, tehnologiýanyň we senagatyň ösmegi bilen has ýokary güýç, ýokary temperatura garşylyk, ýokary basyş, pes temperatura, poslama, köýnek we beýleki aýratyn fiziki we himiki aýratynlyklar ýaly materiallar üçin has ýokary talaplar öňe sürülýär.Uglerod polat talaplary doly kanagatlandyryp bilmeýär.

 

Uglerod poladyň ýetmezçiligi:

 

(1) Pes gatylygy.Umuman, söndürilen uglerod poladyň iň ýokary diametri bary-ýogy 10mm-20mm.

 

(2) Güýç we hasyl güýji birneme pes.Adaty uglerod polat we Q235 polat ýalyσ S 235mpa, pes erginli gurluş polat 16Mnσ S 360MPa-dan gowrak.40 polatσ s /σ B bary-ýogy 0,43, garyndy polatdan has pes.

 

(3) temparamaz temperatura durnuklylygy.Temperaturanyň pesligi sebäpli, uglerod polat söndürilende we gyzdyrylanda, has ýokary güýji üpjün etmek üçin pes temperatura temperaturasyny kabul etmeli, şonuň üçin poladyň berkligi pesdir;Has berkligi üpjün etmek üçin, ýokary temperatura temperaturasy kabul edilende güýç pes bolýar, şonuň üçin uglerod poladyň hemmetaraplaýyn mehaniki eýeçilik derejesi ýokary däl.

 

(4)Specialörite öndürijiligiň talaplaryny kanagatlandyryp bilmez.Uglerod polat köplenç okislenme garşylygy, poslama garşylyk, ýylylyga garşylyk, pes temperatura garşylygy, könelişme garşylygy we ýörite öndürijilik zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmeýän ýörite elektromagnit häsiýetleri pes bolýar.

Polat plastinka tekizpolat plastinkaeredilen polatdan guýulýar we sowadylandan soň basylýar.

 

Göni polat zolak bilen göni togalanyp ýa-da kesip bolýan tekiz we gönüburçly.

 

Polat plitalary galyňlygyna görä bölünýär.Inçe polat plitalar 4 mm-den az (iň ýuka 0,2 mm), orta galyň polat plitalar 4 ~ 60mm, goşmaça galyň polat plitalar 60 ~ 115mm.

 

Polat plastinka togalanmagyna görä gyzgyn togalanmaga we sowuk togalanmaga bölünýär.

 

Sahypanyň ini 500 ~ 1500 mm;Galyňlygynyň ini 600 ~ 3000 mm.Inçe plitalar adaty polat, ýokary hilli polat, garyndy polat, bahar polat, poslamaýan polat, gural polat, ýylylyga çydamly polat, polat, kremniý polat we senagat arassa demir inçe plitalara bölünýär;Hünär ulanyşyna görä, nebit barrel plastinka, emal plastinka, ok geçirmeýän plastinka we ş.m. bar;Surfaceerüsti örtüge görä galvanizli list, gaplanan list, gurşun örtükli list, plastmassa birleşdirilen polat plastinka we ş.m. bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler