Düşnüksiz turba

Gysga düşündiriş:

Önümiň spesifikasiýasy:

Polat turbanyň daşky diametri 12-377

Polat turbanyň galyňlygy 2-50

Umumy material:

10 # 0.07 ~ 0.13 0.17 ~ 0.37 0.35 ~ 0.65 ≤0.035 ≤0.035

20 # 0.17 ~ 0.23 0.17 ~ 0.37 0.35 ~ 0.65 ≤0.035 ≤0.035

35 # 0.32 ~ 0.39 0.17 ~ 0.37 0.35 ~ 0.65 ≤0.035 ≤0.035

45 # 0.42 ~ 0.50 0.17 ~ 0.37 0.50 ~ 0.80 ≤0.035 ≤0.035

40cr 0.37 ~ 0.44 0.17 ~ 0.37 0.50 ~ 0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08 ~ 1.10

25Mn 0.22 ~ 0.2 0.17 ~ 0.37 0.70 ~ 1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25

37Mn5 0.30 ~ 0.39 0.15 ~ 0.30 1.20 ~ 1.50 ≤0.015 ≤0.020

Giriş:

Oturylan bökdençsiz turba, sowuk çyzgydan ýa-da gyzgyn togalanandan soň ýokary takyk polat turba materialynyň bir görnüşidir.Takyk polat turbanyň içki we daşarky diwarlarynda oksid gatlagynyň ýoklugy sebäpli, [1] syzmazdan ýokary basyş astynda, ýokary takyklyk, ýokary gutarnykly, deformasiýa bolmazdan sowuk egilmek, ýanmak, ýarylmazdan tekizlemek we ş.m. esasan ulanylýar bökdençsiz bolup bilýän silindrler ýa-da silindrler ýaly pnewmatik ýa-da gidrawliki komponentleri öndürmek üçin.Düwürtiksiz turbanyň himiki düzümi uglerod C, kremniý Si, marganes Mn, kükürt S, fosfor P, hrom Cr

Düşeksiz turba gaýtadan işlemek tehnologiýasyny kabul edýär

Oturylan bökdençsiz turba togalanmak arkaly gaýtadan işlenýär.Layer üstündäki galyndy gysyjy stres sebäpli, üstündäki mikro çatryklary ýapmak we eroziýanyň giňelmeginiň öňüni almak peýdalydyr.Surfaceerüsti poslama garşylygy gowulaşdyryp, ýadaw polat turbanyň ýadawlyk güýjüni ýokarlandyrmak üçin ýadawlyk çatryklarynyň döremegini ýa-da giňelmegini gijikdirip biler.Rulon görnüşi bilen, tegelek üstünde kontakt ýüzüniň elastik we plastiki deformasiýasyny azaldýan, üstünde işleýän sowuk gaty gatlagy emele gelýär, şeýlelik bilen polat turbanyň içki diwarynyň könelmegine garşylygy ýokarlandyrýar we ýanmazlygyň öňüni alýar. üwemekden döreýär.Dökülenden soň, ýerüsti çişligiň peselmegi amatly häsiýeti gowulaşdyryp biler.

Rolling bilen işlemek, çipsiz işlemegiň bir görnüşidir.Adaty temperaturada, üstüň gurluşyny, mehaniki aýratynlyklaryny, görnüşini we ululygyny üýtgetmek maksadyna ýetmek üçin iş böleginiň mikroskopiki çişligini tekizlemek üçin metalyň plastiki deformasiýasy ulanylýar.Şonuň üçin bu usul üweýiş edip bilmeýän bir wagtyň özünde ýuwmak we güýçlendirmek ýaly iki maksada ýetip biler.

Gaýtadan işlemek üçin haýsy usul ulanylsa-da, bölekleriň üstünde elmydama inçe konweks we konkaw deňsiz pyçak yzlary, gümürtik depeler we jülgeler hadysasy bolar,

Dolandyryş işleýiş ýörelgesi: Bu basyşy gutarýan gaýtadan işlemegiň bir görnüşi, sowuk plastmassa häsiýetleriniň adaty temperatura ýagdaýynda metalyň ulanylmagy, iş böleginiň üstünde belli bir basyş etmek üçin togalanýan gurallaryň ulanylmagy, iş böleginiň üstündäki metal plastmassa akym, asyl galyndy pes konkaw çukury dolduryň we iş böleginiň üstki çişlik bahasynyň peselmegine ýetiň.Aýlanan ýerüsti metalyň plastiki deformasiýasy, ýerüsti dokumalaryň sowuklamagy we dänäniň ýuka bolmagy, dykyz süýümiň emele gelmegi we galyndy stres gatlagynyň emele gelmegi, gatylygy we güýji, şeýlelik bilen könelişmä garşylygy, poslama garşylygy we sazlaşygy gowulaşýar. iş bölegi.Rolling, kesilmezden plastmassa işleýiş usulydyr.

Düşnüksiz turbanyň birnäçe artykmaçlygy:

1, ýeriň çişligini gowulaşdyrmak, gödeklik esasan Ra≤0.08µ m ýa-da şoňa ýetip biler.

2, dogry tegeleklik, elliptik 0.01mm-den pes bolup biler.

3, ýeriň gatylygyny gowulaşdyrmak, güýç deformasiýasy ýok edilýär, gatylygy HV≥4 ° ýokarlanýar

4, galyndy stres gatlagyny gaýtadan işläniňizden soň, ýadawlygyň güýjüni 30% ýokarlandyryň.

5, laýyklygyň hilini ýokarlandyrmak, könelmegi azaltmak, bölekleriň hyzmat möhletini uzaltmak, ýöne bölekleri gaýtadan işlemek bahasy azalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler