Takyk polat turba

Gysga düşündiriş:

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Takyk polat turbanyň ýokary ululygy, ýokary takyklygy, içindäki we daşyndaky turbalar, içerde we daşarda polat turbany ýylylyk bilen bejermekden soň, oksid plyonkasy ýok, polat turbanyň ýanmagy, ýarylmazdan tekizlenmegi, deformasiýa bolmazdan sowuk egilmegi we ýokary basyşa çydap bilýär , dürli çylşyrymly deformasiýa we mehaniki çuňňur gaýtadan işläp biler.

Polat turba markalarynyň esasy önümçiligi: 10 #, 20 #, 35 #, 45 #, 40cr, 42crmo, 16mn we ş.m.

Önümiň spesifikasiýasy:

Polat turbanyň daşky diametri 12-159

Polat turbanyň diwar galyňlygy 2-30

Esasy ulanylyşy:

Takyk polat turbalar awtoulaglarda, motosikllerde, elektrik ulaglarynda, nebithimiýa, elektrik energiýasy, gämiler, howa giňişligi, podşipnikler, pnewmatiki komponentler, orta we pes basyşly gazanlar bökdençsiz polat turbasy we beýleki meýdanlarda giňden ulanylýar, polat ýeňi, podşipnikler hem ulanylyp bilner. , gidrawlik, mehaniki gaýtadan işlemek we beýleki ugurlar!

Önümçilik prosesi:

Takyk polat turbanyň önümçilik prosesi adaty bökdençsiz turbanyňky bilen deňdir, ýagny iň soňky duzlama we sowuk togalama prosedurasy bar.

Takyk polat turba prosesi akymy

Turbany bilet bilen ýylatmak - gözden geçirmek - deri - - - perforasiýa, duzlamak passiwasiýa, üwemek - ýag çalmak gury - sowuk togalanmak - kellesini kesmek - gözden geçirmek, kesgitlemek, taýýar önüm gaplamasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler