Poslamaýan polatdan bezeg polat turbasy

Gysga düşündiriş:

Poslamaýan polatdan bezeg turbasyna poslamaýan polatdan kebşirlenen polat turba hem diýilýär, gysga wagtda kebşirlenen turba diýilýär.Adatça polat ýa-da polat zolak gysylyp, gurluş we galyp tarapyndan emele gelenden soň polat turba bilen kebşirlenýär.Kebşirlenen polat turbanyň önümçilik prosesi ýönekeý, önümçiligiň netijeliligi ýokary, dürli görnüşleri we aýratynlyklary bar we enjamyň bahasy az, ýöne umumy güýji üznüksiz polat turbadan pesdir.

 

Poslamaýan polat turbalaryň köp görnüşi bar, ýöne olar esasan aşakdaky maksatlar üçin ulanylýar:

1Poslamaýan polat turbalaryň klassifikasiýasy

1. Önümçilik usuly boýunça klassifikasiýa:

(1) Düşnüksiz turba - sowuk çekilen turba, ekstrudirlenen turba, sowuk togalanan turba.

(2) Kebşirlenen turba:

)

(b) Kebşä görä göni kebşirlenen turba we spiral kebşirlenen turba bölünýär.

2. Bölüm görnüşine görä klassifikasiýa: (1) tegelek polat turba;(2) gönüburçly turba.

3. Diwaryň galyňlygy boýunça klassifikasiýa - inçe diwar polat turbasy, galyň diwar polat turbasy

4. Ulanylyşy boýunça toparlara bölünýär: (1) Raýat turbalary tegelek turbalara, gönüburçly turbalara we gül turbalaryna bölünýär, olar köplenç bezeg, gurluşyk, gurluş we ş.m. ulanylýar;

. , nebithimiýa, kagyz, ýadro energiýasy, azyk, içgi, lukmançylyk we suwuk gurşaw üçin ýokary talaplary bolan beýleki pudaklar ýaly.

2Polat turba

Poslamaýan polatdan ýasalan turba, içi boş we uzyn bogunly uzyn polatdyr.

1. Polat turbanyň önümçilik prosesi we akymy:

Eritmek> ingot> polat togalanmak> gabmak> gabmak> deşmek> annealing> duzlamak> kül ýüklemek> sowuk çyzgy> kelläni kesmek> duzlamak> ammar

2. Düşnüksiz polat turbanyň aýratynlyklary:

Aboveokardaky proses akymyndan görmek kyn däl: birinjiden, önümiň diwar galyňlygy näçe galyň bolsa, şonça-da tygşytly we amaly bolar.Diwaryň galyňlygy näçe inçe bolsa, gaýtadan işlemek bahasy şonça-da ýokary bolar;Ikinjiden, önümiň prosesi onuň çäklendirmelerini kesgitleýär.Adatça, üznüksiz polat turbanyň takyklygy pes: diwaryň deň däl galyňlygy, turbanyň içindäki we daşyndaky ýagtylygy pes, bahasy gaty ýokary, turbanyň içinde we daşynda çukurlar we gara tegmiller bar, bu kyn aýyrmak;Üçünjiden, ony ýüze çykarmak we emele getirmek awtonom görnüşde işlenmeli.Şonuň üçin ýokary basyşda, ýokary güýçde we mehaniki gurluş materiallarynda artykmaçlyklary bar.

3Kebşirlenen polat turba

304 poslamaýan polatdan bezeg turbasy

304 poslamaýan polatdan bezeg turbasy

Gysgaça kebşirlenen turba diýlip atlandyrylýan kebşirlenen polat turba, polat plastinkadan ýa-da polat zolakdan kebşirlenen we enjamyň we galypdan emele gelen poslamaýan polat turbadyr.

1. Polat tabak

2. Kebşirlenen polat turbanyň aýratynlyklary:

Aboveokardaky proses akymyndan görmek kyn däl: birinjiden, önüm üznüksiz we onlaýn ýagdaýda öndürilýär.Diwaryň galyňlygy näçe galyň bolsa, enjama we kebşirleýiş enjamlaryna maýa goýumlary şonça köp bolar we tygşytly we amaly az bolar.Diwar näçe inçe bolsa, giriş-çykyş gatnaşygy şonça pes bolar;Ikinjiden, önümiň prosesi onuň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini kesgitleýär.Adatça, kebşirlenen polat turbanyň ýokary takyklygy, birmeňzeş diwar galyňlygy, poslamaýan polat turba armaturlarynyň ýokary içerki we daşarky ýagtylygy bar (polat plastinanyň üstki derejesi bilen kesgitlenýän polat turbanyň üstki ýagtylygy) we özbaşdak ululykda bolup biler.Şonuň üçin ýokary takyklygy, orta pes basyşly suwuklygy ulanmakda ykdysadyýetini we gözelligini özünde jemleýär.

 

Ulanyş gurşawynda hlor iony bar.Duz, der, deňiz suwy, deňiz şemaly, toprak we ş.m. ýaly hlor ionlary giňden bar, poslamaýan polat hlorid ionlarynyň barlygynda çalt poslaýar, hatda adaty pes uglerod polatdan hem geçýär.Şonuň üçin poslamaýan poladyň ulanylyş gurşawyna talaplar bar we tozany aýyrmak we arassa we gurak saklamak üçin ony yzygiderli süpürmeli.

316 we 317 poslamaýan polatlar (317 poslamaýan polatlaryň häsiýetleri üçin aşakda serediň) poslamaýan polatlary öz içine alýan molibden.317 poslamaýan polatdan bolan molibden düzümi, 316 poslamaýan polatdan birneme ýokarydyr.Polatdaky molibden sebäpli bu poladyň umumy öndürijiligi 310 we 304 poslamaýan polatdan has gowudyr.Highokary temperatura şertlerinde, kükürt kislotasynyň konsentrasiýasy 15% -den pes we 85% -den ýokary bolanda, 316 poslamaýan poladyň köp ulanylyşy bar.316 poslamaýan polatdan hem gowy hlorid poslama garşylygy bar, şonuň üçin adatça deňiz gurşawynda ulanylýar.Sosial ykdysadyýetiň ösmegi bilen poslamaýan polat turbanyň ulanylmagy hem has meşhur boldy.Allhli ugurlarda täze üýtgeşmeler getirer.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler